Full rul­le på ba­nen

Rundt 500 unge og lo­ven­de hånd­ball­spil­le­re stil­te da Gjerpen in­vi­ter­te til mini- og ak­ti­vi­tets­tur­ne­ring i Ski­en fri­tids­park.

Varden - - SPORT - Pal.lunds­holt@var­den.no

▶ Alt i alt ble det spilt rundt 150 kam­per un­der hel­gens tur­ne­ring.

– Det er jo litt å hol­de styr på, men det har gått vel­dig bra, så vi er for­nøy­de, sier tur­ne­rings­an­svar­lig Yng­vild Bjør­ba­ek Nil­sen og vi­ser til at rundt 50 lag fra Tele­mark og Vest­fold del­tok på tur­ne­rin­gen.

Gjerpen stil­te også med noen av sine A-lags­spil­le­re på tur­ne­rin­gen. De had­de blant an­net opp­ga­ven med å dele ut pre­mi­er til bar­na.

– Det er noe man­ge set­ter pris på. Det å få pre­mie av en Gjerpen-spil­ler er stort, sier Bjør­ba­ek Nil­sen, som også lot seg im­po­ne­re av de man­ge dom­mer­ne som var i ak­sjon.

De hadd­fe mer enn nok å føl­ge med på blant de iv­ri­ge del­ta­ker­ne.

– Barne­hånd­ball­dom­mer­ne her gjør en helt fan­tas­tisk jobb. De er ikke gam­le, men de er utro­lig flin­ke, sier Bjør­ba­ek Nil­sen. ▶ Pål Lunds­holt

ALLE FOTO: PÅL LUNDS­HOLT

SKUDDARM: Den­ne unge Ska­de-spil­le­ren had­de en fin­fin skuddarm.

PRE­MI­ER: Alle fikk pre­mi­er. Her er det Gjerpen-spil­ler Rik­ke Gra­ve som de­ler ut me­dal­jer.

OVER­SIKT: Den­ne spil­le­ren had­de god kon­troll på både med – og mot­spil­le­re.

GOD: Det var ikke man­ge skudd som gikk inn på den­ne keepe­ren.

KON­TROLL: Det er ikke ba­re å få kon­troll på bal­len.

RETT PÅ: In­gen­ting å ut­set­te på skudd­tek­nik­ken her.

KONSENTRERT: Det gjel­der å hol­de fo­kus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.