His­to­risk sterk fi­na­le

Tele­marks­kjø­rer­ne av­slut­tet nor­ges­cup­se­son­gen, og ald­ri før har tele­mar­kin­ge­ne gjort det bed­re i idret­ten med hjem­fyl­kets navn.

Varden - - SPORT -

▶ En tes­s­ung­døl og en mor­ge­døl sør­get for his­to­risk nor­ges­cup­av­slut­ning i tele­marks­kjø­ring, skri­ver Tar­jei Gjel­stad i sin opp­sum­me­ring av hel­gen i Leikanger i Sogn.

Amund Mos­ter Hau­gen, Fjell­gu­ten IL vant gull i tele­mark klas­sisk fre­dag, med sju hundre­de­lers mar­gin.

Lør­dag var det al­ler sis­te renn, som var Kje­rin­ga Open, et fjell­tele­mark­renn som har start 1.314. m.o.h.

Etter foto­fi­nish

Hau­gen kjem­pet en tøff kamp mot Si­vert Ho­le, Ån­dals­nes, som le­det nor­ges­cu­pen før det­te ren­net.

Etter foto­fi­nish ble det av­gjort at Fjell­gu­tens mann var noen centi­me­ter foran, og Amund Mos­ter Hau­gen vant der­med se­nior­klas­sen og nor­ges­cu­pen sam­men­lagt, med fire po­engs mar­gin.

Su­ve­ren lør­dag

Fre­dag ble det NM-sølv i junior­klas­sen til Kris­ti­an Lau­vik Gjel­stad, Mor­ge­dal, som ba­re ble slått av se­son­gens størs­te kon­kur­rent, Erik Kvern­berg, Eids­våg.

Lør­dag ble det imid­ler­tid re­vansj. Da var Kris­ti­an su­ve­ren, uan­sett klas­se og al­der, da han vant med over 20 se­kun­der i det åtte kilo­me­ter lan­ge fjell­tele­mark­ren­net.

Der­med sik­ret Mor­ge­dal-lø­pe­ren seg sam­men­lagt­sei­e­ren i junio­re­nes nor­ges­cup.

«Su­per­kje­ring»

Kris­ti­an fort­sat­te som «Su­per­kje­ring» der han to­talt ble num­mer 12 av 250 star­ten­de. Kon­kur­ran­sen in­ne­ba­erer at man, i til­legg til åtte kilo­me­ter med al­pin- el­ler sla­låm­ski, skal gjen­nom­føre fem kilo­me­ter med klas­sisk lang­renn, 4,5 kilo­me­ter lø­ping og åtte kilo­me­ter med ter­reng­syk­kel – før man er i mål i sen­trum av Leikanger.

Flott se­song

De to tele­mar­kin­ge­ne har hatt en flott se­song, beg­ge med to gull og et sølv fra sine NM-klas­ser, og Lau­vik Gjel­stad har også et VM-gull og en fem­te­plass fra junior-VM i Sveits.

Duo­en har også del­tatt i ver­dens­cup, der Lau­vik Gjel­stad ble num­mer 12 og Mos­ter Hau­gen num­mer 14.

Det lo­ver godt foran nes­te se­song, når det er VM på Rju­kan. Det blir selv­sagt ett av de sto­re må­le­ne for de to som star­ter på hjemme­bane.

ALLE FOTO: PRI­VAT

GULL: Kris­ti­an Lau­vik Gjel­stad vant NM-gull i fjell­tele­mark lør­dag, og av­slut­tet der en vel­dig sterk se­song.

SUK­SESS: Kris­ti­an Lau­vik Gjel­stad (t.v.) og Amund Mos­ter Hau­gen had­de en sterk av­slut­ning av se­son­gen.

BEST: Amund Mos­ter Hau­gen er Tele­marks bes­te i idret­ten som ba­erer fyl­kets navn, og vant nor­ges­cup se­nior i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.