77-års­da­gen skal fei­res

Varden - - KULTUR -

Tro­fas­te Bob Dy­lan-fans sam­ler seg rundt i Nor­ge for å hyl­le hel­ten på hans 77-års­dag 24. mai.

Nå mel­des det at Bob­fest 77 skal ar­ran­ge­res i Lil­le Sal i Oslo Kon­sert­hus 23. mai. Un­der mål­set­tin­gen «for at Bob skal rek­ke å for­stå hvor mye han set­tes pris på i Nor­ge», sam­les noen av lan­dets frems­te Dy­lan-fans da­gen før da­gen.

The Salo­mon Smokers

Sen­tralt står The Sal­mon Smokers. Ban­det gjor­de en sterk inn­sats i Oslo Spekt­rum i april i fjor som back­ing­band for et tjue­talls sto­re, nors­ke artister som hyllet Le­onard Co­hen. Co­hen-show­et er også blitt vist på NRK.

Med som gjes­ter på Bob­fei­rin­gen kom­mer nye, ster­ke navn som Tom Ro­ger Aad­land – som har to sterkt kri­ti­ker­ros­te og Bob-god­kjen­te al­bum med nors­ke gjen­dikt­nin­ger bak seg, så vel som Luke El­liot, He­ge Bry­nild­sen og Kris­ti­an Tor­gal­sen.

Bob­fest 77 inn­le­des av Nor­ges le­den­de Dy­lan-kjen­ner, John­ny Bor­gan, i sam­ta­le med mu­sikk­jour­na­list Tom Skje­k­le­saet­her.

To­da­gers

Da­gen etter Dy­lan-burs­da­gen går start­skud­det for den to­da­gers Dy­lan­fes­ti­va­len­på Beito­stø­len, som har va­ert ar­ran­gert i en år­rek­ke etter ini­tia­tiv fra Ter­je Steins­rud og per­soner i Norsk Dy­la­no­lo­gisk Selskab.

I år byr man på Syn­vis, Kim Ei­ke­nes & Jel­lyco Val­ley, The Re­bels og Dy­lan Bo­nan­za – og også på Beito­stø­len duk­ker John­ny Bor­gan opp. Det lo­ves fore­drag og ut­stil­lin­ger.

Hva Bob Dy­lan selv gjør på fød­sels­da­gen sin er uvisst: Ut april må­ned er han på vei­en med sin evig­va­ren­de tur­né i Tyskland og Ita­lia, før nes­te dato ut er i juli på ja­pans­ke Fuji Rock Festival. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.