Pris­dryss til yout­u­be­re fra Tele­mark

Un­der ut­de­lin­gen av «Gull­snut­ten» fikk to Ski­ens­bor­ge­re og en dran­ge­døl pri­ser med seg hjem til Tele­mark.

Varden - - KULTUR -

▶ Un­der lør­da­gens ut­de­ling ble Eve­line Karl­sen (25) kå­ret til «Årets Be­auty», mens Ran­dul­le er «Årets ga­mer». De to kom­mer beg­ge fra Ski­en. Murdrocks, Mar­kus San­nes fra Dran­ge­dal, fikk pri­sen for «Årets mor­soms­te». Gull­snut­ten ar­ran­ge­res av Nor­dic Scre­ens og NRK. Kårin­gen har blitt holdt si­den 2015. I stif­tel­sen er også Wes­ter­dals Oslo ACT. Jury­en be­står av stu­den­ter ved Film og TV-lin­jen på Wes­ter­dals Oslo ACT.

To år på rad

25-årin­gen skri­ver på sin You­tube-ka­nal at hun er rei­sen­de opp­la­e­rings­an­svar­lig og Make­up Ar­tist. På den­ne ka­na­len vil du fin­ne alt in­nen­for make­up og skjønn­het - samt vlog­ger. Jeg sy­nes det er utro­lig gøy å dele opp­le­vel­ser, og rei­ser, skri­ver hun selv.

You­tu­be­ren vant pri­sen for årets smin­ke og skjønn­hets­ka­nal i 2017. Da Var­den in­ter­vju­et hen­ne ved en tid­li­ge­re an­led­ning, snak­ket hun ro­sen­de om føl­ger­ne sine:

– Jeg ten­ker på dem hele tida. De er de­di­ker­te, føl­ger med og kom­men­te­rer. Jeg får ba­re po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger. Og der­som de ne­ga­ti­ve kom­mer, vil jeg nok ba­re se bort ifra dem.

Be­grun­nel­sen fra jury­en var slik: Pri­sen for Årets be­auty skal de­les ut til den mest in­spi­re­ren­de vi­deo­ska­pe­ren som la­ger inn­hold om smin­ke, livs­stil, mote og tre­ning. Vin­ne­ren er, iføl­ge kri­te­ri­ene, krea­tiv, flink og er en vik­tig stem­me for føl­ger­ne sine.

Årets ga­mer

«Ran­dul­le», el­ler San­der Au­stad Da­le fra Brats­berg­klei­va, ble også hedret. Han stakk av med pri­sen «Årets ga­mer». Over noen år har han byg­get seg en van­vit­tig til­hen­ger­ska­re på nett, ikke minst blant unge fot­ball­spil­le­re i hjem­byen. Ran­dul­le har kon­trakt med og le­ver av You­Tube-nett­ver­ket Splay.

– Nå har jeg run­det 80.000 abon­nen­ter. Litt stolt av det, sa 19-årin­gen fra Klei­va da Var­den in­ter­vju­et han tid­li­ge­re i år.

Jury­ens be­grun­nel­se var som føl­ger: Man­ge yout­u­be­re dri­ver med spill, el­ler ga­ming som det kal­les på You­tube. For å bli årets ga­mer må man ha skilt seg ut som den bes­te og vik­tigs­te ga­me­ren på You­tube. Per­sonen må ha stor spill­for­stå­el­se og un­der­hold­nings­ver­di.

Årets mor­soms­te

Mor­som­me folk kan vi også skil­te med i Tele­mark. Murdrocks, 17- årin­gen Mar­kus San­nes fra Dran­ge­dal, fikk he­ders­tit­te­len med seg hjem til byg­da.

For å vin­ne pri­sen for årets mor­soms­te skal man, kan­skje ikke over­ras­ken­de, ha la­get mor­som­me vi­deo­er som får folk til å le. Type hu­mor er ikke så vik­tig, så len­ge you­tu­be­ren bru­ker hu­mo­ris­tis­ke virke­mid­ler for å ska­pe lat­ter­brøl for se­er­ne sine, for­kla­rer jury­en. Nils Skums­voll og NTB ▶

FOTO: CA­MIL­LA HAN­SEN NORHEIM

ÅRETS BE­AUTY: Eve­line Karl­sen fra Ski­en vant pri­sen «Årets Be­auty» for sin you­tube-ka­nal for and­re år på rad.

FOTO: HAN­NE FINDAL

ÅRETS GA­MER: San­der Au­stad Da­le, alias Ran­dul­le, ble kå­ret til årets ga­mer.

VENDY BERG HEGLE

ÅRETS MOR­SOMS­TE: Mar­kus San­nes fra Dran­ge­dal er årets mor­soms­te.FOTO:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.