Skal kut­te 200 mil­lio­ner kro­ner

De til­lits­valg­te tror ikke det er mu­lig å kut­te 200 mil­lio­ner, slik di­rek­tø­ren ved Syke­hu­set Tele­mark fore­slår.

Varden - - FORSIDE - ▶ Jan Bjørn Ta­ran­rød jan.bjorn.ta­ran­rod@var­den.no

– Det er kri­tisk al­le­re­de. Å kut­te mer nå vil føre til ster­ke­re be­last­ning på de an­sat­te som al­le­re­de strek­ker seg vel­dig langt, sier Ann Ise­rid Vik-Jo­han­sen. Hun er fore­taks­til­lits­valgt for den størs­te grup­pen an­sat­te, syke­plei­er­ne.

– Kut­te­ne må jo ikke gå på be­kost­ning av kva­li­te­ten på be­hand­lin­gen. Vi strek­ker oss al­le­re­de vel­dig langt for at det ikke skal ram­me pa­si­en­te­ne, sier Vik-Jo­han­sen.

– In­gen tvin­ner tom­mel­tot­ter

Norsk Syke­plei­er­for­bund har ikke fått noen signaler om at det kan bli opp­si­gel­ser, men det har blitt slik at in­gen er­stat­tes auto­ma­tisk når en stil­ling blir le­dig.

Hver mor­gen er det le­der­mø­ter der det blir tatt en vur­de­ring på hvor det trengs syke­plei­ere. Og syke­plei­ere blir byt­tet mel­lom av­de­lin­ge­ne for å fyl­le på der be­ho­vet er størst.

– Det er in­gen som sit­ter og tvin­ner tom­mel­tot­ter, for­sik­rer Ann Ise­rid Vik-Jo­han­sen. – Vi står på for å gjø­re en eks­tra inn­sats. Vi går dob­le vak­ter når det trengs og job­ber eks­tra. Der­med er det tøft å job­be som syke­plei­er på syke­hu­set nå.

– Det er dra­ma­tisk, når det blir fore­slått å kut­te 200 mil­lio­ner kro­ner. Det kom­mer de an­sat­te til å si sterkt ifra om, sier Thor Se­ver­in­sen. Han er an­satt­valgt til sty­ret og fore­taks­til­lits­valgt fra Aka­de­mi­ker­ne.

Det­te må det bli slutt med

– Hva er din opp­skrift, da?

– Det er me­re pen­ger fra po­li­ti­ker­ne og Helse Sør-Øst, som må gi en stør­re an­del til oss. Dess­uten må det må bli slutt med at syke­hu­se­ne blir på­lagt å dek­ke sta­dig nye ting. For ek­sem­pel kost­ba­re medi­si­ner som pa­si­en­ter tar når de er i be­hand­ling hjem­me. El­ler ut­gif­ter til pa­si­ent­rei­ser til and­re syke­hus. Syke­hu­set må til og med be­ta­le for det når folk vel­ger å bli la seg be­hand­le ved and­re syke­hus. Her kan ikke syke­hu­set ved­ta å kut­te noe, det er ut­gif­ter det ba­re må ta. Det må det bli slutt med, sva­rer Se­ver­in­sen.

– Tror du det går å kut­te 126 års­verk?

– Det er all­tid mu­lig å re­du­se­re noe gjen­nom ef­fek­ti­vi­se­ring. Men så mye som 200 mil­lio­ner er urea­lis­tisk. Det tror jeg ikke er mu­lig, sier Thor Se­ver­in­sen.

FOTO: JAN BJØRN TA­RAN­RØD

KRI­TISK: Det er kri­tisk al­le­re­de. Å kut­te mer nå vil føre til ster­ke­re be­last­ning på de an­sat­te, ad­va­rer Ann Ise­rid Vik-Jo­han­sen fra Syke­plei­er­for­bun­det.

ET­TER­LY­SER PEN­GER: Thor Se­ver­in­sen me­ner det må mer pen­ger til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.