Vi er opp­gitt over å måt­te dri­ve kom­mu­nens eget mu­se­ums­pro­sjekt på eks­trem kort­sik­tig ba­sis.

Jor­unn Sem Fu­re, Tele­mark Mu­se­um

Varden - - FORSIDE - Jor­unn Sem Fu­re di­rek­tør Tele­mark Mu­se­um

IVar­dens re­fe­rat fra mø­tet går det frem at pen­ge­ne be­vil­ges un­der tvang og press. Ikke noe sted sies det at det­te mu­se­et er vik­tig, spil­ler en po­si­tiv rol­le for byen el­ler for­val­ter noen ver­di­er som po­li­ti­ker­ne er opp­tatt av å heg­ne om. Det sies hel­ler ikke at det­te mu­se­et er Porsgrunn kom­mu­nes eget pro­sjekt, el­ler at 500.000 (som ut­gjør en be­ty­de­lig del av mu­se­ets bud­sjett) ba­re dek­ker hus­lei­en til PP. Den­ne sum­men har kom­mu­nen for­plik­tet seg til å ut­be­ta­le til PP, helt uav­hen­gig av om mu­se­et er der el­ler ikke.

De som har fulgt med fra star­ten vet at Por­se­lens­mu­se­et ikke er Tele­mark Mu­se­ums på­funn. Vi er der på po­li­tisk in­vi­ta­sjon fra by­ens da­va­eren­de ord­fø­rer Øystein Bey­er. Der­som den ikke len­ger er gyl­dig, el­ler vi ikke len­ger er øns­ket, pak­ker vi en­kelt sam­men mon­tre og gjen­stan­der og set­ter dem på ma­ga­sin og av­slut­ter pro­sjek­tet. Det er ikke ver­re enn det.

Hvis det pro­vo­se­rer for mye at vi fak­tisk må ha drifts­mid­ler for å ut­fø­re opp­dra­get - til å be­ta­le lønn, strøm og tek­nisk sup­port på in­stal­la­sjo­ner og til å pro­du­se­re nye ut­stil­lin­ger, ja, så får vi hel­ler la det va­ere.

Det in­si­nu­eres at det dri­ves dår­lig og dyrt og at and­re dri­ve­re kun­ne ha gjort det­te bil­li­ge­re og bed­re. Det­te er ikke nye to­ner. Si­den Porsgrunn byt­tet mann­skap i den po­li­tis­ke topp­le­del­sen har det­te va­ert an­kla­ger Tele­mark Mu­se­um har fått pre­sen­tert jevn­lig. Vi har sta­dig fått spørs­mål om vi ikke kan dri­ve mu­se­et uten løn­net be­man­ning. Vi kan la det stå åpent, set­te opp over­våk­nings­ka­me­ra­er og la Secu­ri­tas pas­se på gjen­stan­de­ne.

Vi­harog­så fått spørs­mål om ikke de bu­tikk­an­sat­te på PP el­ler fri­vil­li­ge uløn­ne­de pen­sjo­nis­ter kan dri­ve det. Alle and­re enn mu­se­ums­fag­lig kva­li­fi­ser­te per­soner er der­med an­sett som bed­re eg­net til å drif­te det­te mu­se­et.

Den and­re an­kla­gen er at vi ikke har klart å løf­te til­ta­ket inn på stats­bud­sjet­tet. Tål­mo­dig­he­ten er slutt. Kom­mu­nen vil ba­re bi­dra hvis sta­ten kom­mer og over­tar den størs­te byr­den. Søk­na­den mu­se­et send­te til sta­ten 1. mars i år for tred­je gang, kon­kur­re­rer med fle­re hund­re til­sva­ren­de søk­na­der om nye mu­se­ums­ut­vik­lings­til­tak over hele Nor­ge, hvert enes­te år. De som når gjen­nom har en ting fel­les; de er godt un­der­byg­get fag­lig og støt­tet og frem­met po­li­tisk av sine verts­kom­mu­ner.

Mu­se­et har frem­met søk­na­den i kul­tur­rå­det og de­par­te­men­tet. Saks­be­hand­le­re vi har hatt kon­takt med har gjen­nom media fått med seg at alle lo­kal­po­li­tis­ke ut­spill har va­ert pre­get av ram­salt kri­tikk av mu­se­ets le­del­se, og har mang­let kul­tur­po­li­tis­ke vi­sjo­ner for mu­se­et. Den po­li­tis­ke lob­by-virk­som­he­ten er det fak­tisk kom­mu­nens egne po­li­ti­ke­re som må gjø­re. Våre for­søk har blitt ef­fek­tivt sa­bo­tert av sta­dig nye ne­ga­ti­ve lo­kal­po­li­tis­ke an­grep. Uten po­li­tisk støt­te fra lo­kal­po­li­ti­ke­re i ryg­gen, er det lite en mu­se­ums­le­del­se kan ut­ret­te over­for and­re po­li­ti­ke­re på høy­ere nivå.

Noen av oss har nok levd litt for len­ge i en il­lu­sjon om at det har va­ert vik­tig for byen Porsgrunn og for Tele­mark å få vist frem den mest merke­vare­byg­gen­de de­len av by­ens og re­gio­nens kul­tur­ar­ven.

Mu­se­et «red­des» nå med en eks­tra be­vilg­ning, men an­kla­ges sam­ti­dig for å ha dre­vet vi­de­re fra nytt­år uten å vite at vi had­de mid­ler len­ger enn til april. Vel, sty­ret i Tele­mark Mu­se­um ved­tok fak­tisk ned­leg­gel­se etter at bud­sjett­be­hand­lin­gen i de­sem­ber gjor­de det klart at det ikke vil­le va­ere et drifts­grunn­lag for et helt år. Mu­se­et ble da bedt inn­sten­dig av Porsgrunn kom­mu­nes ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­se om å fort­set­te så len­ge vi had­de mid­ler.

Det var for å gi po­li­ti­ker­ne mer tid til å be­hand­le spørs­må­let i for­bin­del­se med mu­se­ums­mel­din­gen. Den be­hand­lin­gen har kom­mu­nen for øv­rig ut­satt i man­ge må­ne­der, og der­med selv skapt en si­tua­sjon der ned­leg­gel­sen vil kom­me som en di­rek­te føl­ge av man­gel på be­vilg­nin­ger, før by­sty­ret får an­led­ning til å ta stil­ling til hvor­dan mu­se­ums­land­ska­pet i byen skal se ut i frem­ti­den.

Vi er opp­gitt over å måt­te dri­ve kom­mu­nens eget mu­se­ums­pro­sjekt på eks­trem kort­sik­tig ba­sis og i et po­li­tisk kli­ma pre­get av ne­ga­ti­ve hold­nin­ger og ufun­der­te på­stan­der om øko­no­mis­ke for­hold.

FOTO: TO­RE ØY­VIND MO­EN

OPP­GITT OVER PO­LI­TI­KER­NE: Mu­se­ums­di­rek­tø­ren er opp­gitt over pors­grunns­po­li­ti­ker­nes ne­ga­ti­ve hold­ning til drif­ten av Por­se­lens­mu­se­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.