NYE TELEMARKINGER

Varden - - FOLK -

23 år

Vi gra­tu­le­rer

Chris­ter Ler­trø så mye med 23-års­da­gen i går. Du er en flott gutt, blid og om­sorgs­full. Spil­ler fot­ball fle­re gan­ger i uken. Vi er vel­dig glad i deg. Burs­dags­hil­sen fra mor­mor og mor­far.

15år

Corne­li­us 16. april. Du er snill og god - sprek og spen­stig, mang­ler ikke no’ - det sy­nes i hvert fall vi to. Til lyk­ke med sko­le og spen­nen­de ung­doms­år da tip­per vi en her­lig tid du får! Klem­mer fra beste­far og mor­mor

12årx2

Jo­nas og Andrea Braa­then, 12 år. Hipp hipp hur­ra for våre supre tvil­lin­ger, Jo­nas og Andrea!! Gra­tu­le­rer så mye med 12-års­da­gen. Vi er vel­dig gla­de i dere! Man­ge klem­mer og gra­tu­la­sjo­ner fra hele stor­fa­mi­li­en på to og fire ben.

11år

Hipp hipp hur­ra for Kris­ti­na S. Lund­sett, som har burs­dag i dag! Ti­den flyr- i dag du 11 år blir! Øns­ker deg en fan­tas­tisk dag. Man­ge klem­mer fra Vil­de, mam­ma og pap­pa. Vi er gla­de i deg!

11år

Hipp hipp hur­ra for Kris­ti­na Solberg

Lund­sett, som fyl­ler 11 år i dag. Ver­dens bes­te Kris­ti­na. Du er en ak­tiv jen­te, flink til det mes­te.Du li­ker å va­ere ute i skog og mark, går på tur­ning, li­ker å teg­ne og lage ting m.m. Vi er vel­dig stol­te og glad i deg. Burs­dags­hils­ner fra olde­mor, olde­far, tan­te Es­ter, Si­mon, Le­on, Aron, tan­te Li­ne, on­kel Ter­je, beste­far og beste­mor.

11år

Vi vil gra­tu­le­re den her­li­ge, liv­li­ge og gode jen­ta vår Ma­ren Eli­se Brenne­mo iBøså­mye med 11- års­da­gen i dag. Hå­per da­gen din blir fin, ak­ku­rat som du er! Man­ge knuse­ko­ser fra mam­ma, pap­pa, Vil­de, Hen­ning og Knut Arne.

5år

Em­me­lin. Vår vak­re, ny­de­li­ge og snil­les­te jen­te er hele 5 år i dag! Du er ver­dens bes­te store­søs­ter, og vi els­ker deg over alt på den­ne jord! Stor nuss fra Evan­der, Her­mine, mam­ma og pap­pa!

2 år

Hipp hur­ra for

Os­car, som fyl­ler 2 år i dag 17. april. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din, tøf­fe, gode gut­ten vår! Vi er stol­te av deg og vel­dig gla­de i deg. Stor klem fra Henrik, pap­pa og mam­ma.

21. FE­BRU­AR: Thil­de har blitt store­søs­ter! Ul­rik kom til ver­den litt før av­talt, men var frisk og sprek med sine vi­ta­le mål på 1895 gram og 41 cm. Vil ret­te vår dy­pes­te takk­nem­lig­het til an­sat­te på føde/bar­sel- og ny­født in­ten­siv­av­de­ling ved Syke­hu­set...

19. MARS: Si­ri Nord­s­to­ga kom til ver­den med sine 3780 gram og 52 cm. Nora og End­re er stol­te og flin­ke søs­ken! In­gunn og Ter­je er vel­dig for­nøg­de med sin tre­klø­ver!

28. MARS: Andreas er flink og stolt store­bror til Ama­lie, som ble født i Tøns­berg. Gla­de for­eld­re er Sil­je og Fred­rik Røn­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.