Rush etter luk­sus­hyt­ter

De sel­ger fle­re hyt­ter enn de kla­rer å byg­ge. Nå etterlyser Tom Maj­lund Ni­el­sen bå­de sne­k­ke­re og en plan for å gjø­re Rju­kan mer at­trak­tiv.

Varden - - FORSIDE - ▶ knut.heggenes@var­den.no

Det er rene hytte­bo­nan­za­en på Gaus­ta. Om­råde­ut­vik­le­re Tom Maj­lund Ni­el­sen (t.v.) og Geir Li­en har kon­trak­ter på 80 mil­lio­ner, og kla­rer ikke å byg­ge hyt­te­ne raskt nok. De etterlyser bå­de sne­k­ke­re og en plan for å gjø­re Rju­kan mer at­trak­tiv.

På drøye ti år er Gaustatoppen Na­tur­park bygd opp med hei- ser, bak­ker, sen­trums­om­rå­de og 400 hyt­ter – in­ves­te­rin­ger på na­er­me­re to mil­li­ar­der. I til­legg kom­mer ut­byg­gin­ge­ne på de and­re om­rå­de­ne rundt Gaustab­likk. Et­ter­spør­se­len etter tom­ter og hyt­ter er nå stør­re enn noen gang. Gjen­nom­snitts­hyt­ta som byg­ges på Gaus­ta lig­ger nå på rundt 4,5 mil­lio­ner.

Snek­ker­fir­ma med 20–25

– Bare vi i Gaustatoppen Hytte­ser­vice har 26 hyt­ter på vei opp nå. Fram­over skal vi byg­ge 25–30 hyt­ter i året, sier om­råde­ut­vik­ler Tom Maj­lund Ni­el­sen.

– Vi sel­ger for ti­den mer enn vi kla­rer å byg­ge. Tryk­ket er så høyt at vi må hen­te mye av ar­beids­kraf­ten uten­for Tinn og Tele­mark. Det er synd. Vi øn- sker pri­ma­ert at ut­byg­gin­ge­ne på Gaustab­likk skal gjø­res av lo­ka­le fir­ma­er og fag­folk.

– Pla­nen vår var å byg­ge opp et snek­ker­fir­ma med 20–25 an­sat­te. Det har vi inn­sett at fore­lø­pig ikke er mu­lig, Det er rett og slett ikke fag­folk med rik­tig kom­pe­tan­se å få tak i. Nå dri­ver vi med 8–10 egne sne­k­ke­re – res­ten lei­er vi inn. Vi mang­ler 10–12 mann for å kun­ne byg­ge ut for de 80 mil­lio­ne­ne vi per i dag har kon­trak­ter på, sier Maj­lund Ni­el­sen.

Alle har mye å gjø­re

Dag­lig le­der i Gaustatoppen Hytte­ser­vice, Geir Li­en fra Rju­kan, har før øye­blik­ket an­sva­ret for opp­fø­ring av rundt 25 hyt­ter.

– Vi skul­le gjer­ne hatt fle­re lo­ka­le fag­folk, men alle har mye å gjø­re for ti­den. Vi hå­per at det de nes­te åre­ne blir mu­lig å få tak i fle­re lo­ka­le, sier Li­en.

Et av sel­ska­pe­ne som nå har hen­de­ne ful­le med grunn­ar­bei­det på fem nye hyt­ter i na­tur­par­ken, er Tinn-ba­ser­te Mur, Ski­fer & Be­tong.

– Vi har seks mann i sving kon­ti­nu­er­lig. Det har egent­lig va­ert vel­dig bra med opp­drag her oppe helt si­den star­ten i 2007, for­tel­ler dag­lig le­der Ås­mund Kle­ven.

Ly­se ut­sik­ter

Han er tra­velt opp­tatt med å gjø­re alt klart for stø­ping av så­ler på fem hyt­ter da­gen etter, sam­men med tid­li­ge­re Bam­ble­ord­fø­rer Jon Pie­ter Fl­ølo.

– Vi har også vel­dig ly­se ut­sik­ter fram­over. Det som gjør det spe­si­elt ar­tig å va­ere med i ut­byg­gin­gen på Gaustab­likk, er det gode sam­ar­bei­det mel­lom alle ak­tø­re­ne, sier Kle­ven.

Må gjø­re Rju­kan mer at­trak­tiv

– Hva kan gjø­res for at en enda stør­re del av verdi­ska­pin­gen skal bli igjen lo­kalt, Tom Maj­lund Ni­el­sen?

– Sva­ret er fle­re god fag­folk – rett og slett høy­ere ut­byg­gings­ka­pa­si­tet lo­kalt. Det øns­ker også vi. Da må nok Rju­kan bli en mer at­trak­tiv by å bo i enn i dag. Min opp­ford­ring til kom­mu­nen er at de job­ber for å ska­pe en mer at­trak­tiv by, og at de ikke har nye ar­beids­plas­ser som mål num­mer en. Ar­beids-

plas­se­ne ska­per vi her oppe på fjel­let, sier Maj­lund.

– Hva er din kom­men­tar til Ni­el­sens opp­ford­ring, ord­fø­rer Bjørn Sver­re Birke­land (Sp)?

– Det er jo et luk­sus­pro­blem på man­ge må­ter at vi har lav ar­beids­le­dig­het og job­ber å til­by. Vi for­sø­ker å va­ere en god sam­funns­byg­ger og til­rette­leg­ge for en po­si­tiv ut­vik­ling i Rju­kan. De kom­mu­na­le til­bu­de­ne er gode, sam­ti­dig som det er vel­dig man­ge bra fri­tids­til­bud.

– Men folke­tal­let går fort­satt noe ned?

– Ja, vi har en ut­ford­ring med å få folk på 25 til 45 år til å flyt­te til­ba­ke. Og vi har ikke stor nok til­flyt­ting.

– Er det for lite at­trak­tivt i sen­trum?

– Vi kan ikke sty­re mar­ke­det. Det sty­rer seg selv. Vi leg­ger godt til ret­te der det er na­tur­lig for kom­mu­nen, sier Birke­land.

FOTO: KNUT HEGGENES

FULL FART: Om­råde­ut­vik­ler Tom Maj­lund Ni­el­sen (t.v.) i Gaustatoppen Na­tur­park og dag­lig le­der Geir Li­en i Maj­lunds ut­byg­gings­sel­skap Gaustatoppen Hytte­ser­vice, må hen­te inn ar­beids­kraft uten­for Tele­mark.

MYE Å GJØ­RE: Ås­mund Kle­ven (t.h.) – le­der i Mur, Ski­fer & Be­tong – og kol­le­ga John Pie­ter Fl­ølo, tid­li­ge­re Bam­ble-ord­fø­rer, har nok å gjø­re.

BYG­GING: Tom Maj­lund Ni­el­sen i Gaustatoppen Na­tur­park. Sel­ger fle­re hyt­ter enn de kla­re­re å byg­ge. Her i fel­tet H 25, som nå byg­ges ut.

400 HYT­TER: På drøye ti år er Gaustatoppen Na­tur­park bygd opp med hei­ser, bak­ker, in­fra­struk­tur og 400 hyt­ter. In­ves­te­rin­ger for 200 mil­lio­ner.

FOTO: KNUT HEGGENES

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.