Øystein (60) me­ner selv han er god nok

Her­ku­les-le­gen­den Øystein Jo­hans­son fyl­ler 60 år søn­dag. Han har løst li­sens, ihåpo­måfåén kamp.

Varden - - FORSIDE -

Ju­bi­lan­ten Øystein Jo­hans­son me­ner selv at han ikke er i dår­li­ge­re form enn spil­ler­ne på Her­ku­les. Der­for har han løst spillerlisens.

Ju­bi­lan­ten, som run­der 60 år søn­dag, er en le­ven­de le­gen­de hos ski­ens­klub­ben, med utal­li­ge kam­per på par­ket­ten, bå­de som spil­ler, tre­ner og le­der.

–Jegse­rik­ke­no­e­en­de.Defår ba­ere meg ut når de sy­nes det er nok, gli­ser Jo­hans­son.

År­lig li­sens

Han har ikke spilt for første­la­get si­den 2013, men har løst li­sens år­lig si­den den gan­gen.

– Jeg gjør det i håp om å slip­pe til i en kamp. De lo­ver meg det hvert år, men det blir ald­ri noe, gli­ser han enda bre­de­re.

Han fø­ler seg ikke lurt av tre­ner­team­et.

– At jeg fy­sisk sett had­de holdt, er jeg ikke i tvil om. Jeg er i minst like god form som de, sier han og pe­ker på det pur­unge Her­ku­les-mann­ska­pet, som gjør de sis­te for­be­re­del­se­ne til søn­da­gens hjemme­kamp mot Kris­tian­sand.

I Men­stad­hal­len søn­dag

Øystein gle­der seg til kam­pen i Men­stad­hal­len, og har et gave­øns­ke til ju­bi­le­et.

– Det er to po­eng mot Kris­tian­sand. Det vil­le va­ert mer enn nok, sier han.

Så får vi se om han får burs­dags­øns­ket opp­fylt søn­dag kveld.

– Det blir vår tøf­fes­te kamp hittil, for Kris­tian­sand er et godt lag, sier han.

Øystein Jo­hans­son be­gyn­te å spil­le hånd­ball da Ski­ens­hal­len ble satt opp. Det var for 50 år si­den.

Stort sett hele ti­den har han va­ert en «Ku­les-gutt», bort­sett fra noen må­ne­der hos erke­ri­va­len Ski­ens Ball­klubb. I til­legg til ett år i bi­len i Ski­en sen­trum.

Rå­net i Ski­en

– Jeg had­de ett år uten hånd­ball, det var det året jeg fikk lap­pen og bil. Det året til­brak­te jeg i bi­len som rå­ner, gli­ser han.

Etter året i bi­len, ble det fart på kar­rie­ren igjen.

På den ti­den var Jo­hans­son lands­lags­ak­tu­ell, men opp­hol­det hos «Du­ene» ble av det kort­va­ri­ge sla­get og ble av­slut­tet etter fire må­ne­der.

– Det er kan­skje noe av det jeg ang­rer på, ikke nød­ven­dig­vis at jeg gikk til SB, men at jeg ikke gikk til Uraedd i ste­det. De had­de en spille­stil som pas­set meg bed­re enn ball­klub­bens, sier inn­røm­mer han 40 år etter.

Si­den da har det va­ert Her­ku­les, i to­spann med Erik Sko­gen, og den­ne duo­en har va­ert sen­tral i opp- og ned­tu­re­ne til ski­ensla­get.

– Vi dro i gang sat­sin­gen igjen for noen år si­den, og det er

FOTO: BJØRN BORGE

LINJESPILLER: Øystein spil­te for Ski­en Hånd­ball­klubb. Tid­lig i kar­rie­ren spil­te han lin­je, mot slut­ten ble han om­sko­lert til kant.

SIS­TE KAMP: Øystein Jo­hans­son spil­ler sin sis­te se­rie­kamp, mot Ål i Ski­ens­hal­len.

RETT I AN­GREP: Fram­over, det har all­tid va­ert Øystein Jo­hans­sons spille­stil.

JU­BI­LANT MED LI­SENS: Øystein Jo­hans­son fyl­ler 60 år søn­dag, og lø­ser fort­satt li­sens i håp om å få spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.