Ueni­ge om St­or­gata-bom

Varden - - FORSIDE -

En po­liti­mann fra øst­lands­om­rå­det må i mars nes­te år møte i ret­ten til­talt for mis­bruk av stil­lin­gen sin for å opp­nå sek­su­ell om­gang med en po­liti­in­for­mant.

I til­legg er po­liti­man­nen til­talt for ni and­re for­hold, skri­ver Nett­avi­sen. Han er blant an­net til­talt for nar­ko­tika­lov­brudd, brudd på lege­mid­del­lo­ven, for urett­mes­sig å va­ere i be­sit­tel­se av en an­nens iden­ti­tets­be­vis og for brudd på vå­pen­for­skrif­ten. Den til­tal­te nek­ter straff­skyld for de mest al­vor­li­ge an­kla­ge­ne i til­ta­len. De mest al­vor­li­ge til­tale­punk­te­ne er mis­bruk av stil­ling for å opp­nå sek­su­ell om­gang med en po­liti­in­for­mant, på­virk­ning av vit­ne og grovt un­der­slag av 900 am­pul­ler med me­lano­tan fra et be­slag på po­liti­sta­sjo­nen han er an­satt.

– Vi ser på det­te som en al­vor­lig sak, men øns­ker ikke å pro­se­de­re be­vis­før­se­len før vi kom­mer i ret­ten, sier etter­fors­kings­le­der Liv Øy­en i Spe­sial­en­he­ten.

– Min kli­ent er­kjen­ner ikke straff­skyld for de mest sen­tra­le de­le­ne av til­ta­len. Når det gjel­der de øv­ri­ge pos­te­ne, kom­mer vi til­ba­ke til det­te når sa­ken skal be­hand­les i ting­ret­ten, sier man­nens for­sva­rer, ad­vo­kat Bernt Hei­berg, til Nett­avi­sen.

Po­liti­man­nen ble på­gre­pet, sik­tet og sus­pen­dert i fjor høst. Han er fort­satt sus­pen­dert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.