Kost­nads­øk­ning i Mo­fla­ta­pro­sjek­tet

Varden - - NYHETER -

Kost­nads­øk­ning i Mo­fla­ta-pro­sjek­tet er in­gen over­skri­del­se I le­der i Var­den 10 ok­to­ber kan man få inn­trykk av at økte kost­na­der på Mo­fla­ta er en over­skri­del­se. Det er ikke til­fel­le. Øk­ning i ram­me på 126 mil­lio­ner kom­mer som en kon­se­kvens av økte am­bi­sjo­ner i politisk ved­tak. Økte kost­na­der i Lille­elv pro­sjek­tet er der­imot å de­fi­ne­re som en over­skri­del­se av pro­sjek­tets ram­mer.

Olav Ris­holt, By­pak­ke Gr­en­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.