Uro­vek­ken­de sig­na­ler

Varden - - NYHETER - Ei­rik Hau­gen Ny­hets­re­dak­tør

▶ No­tod­den po­liti­sta­sjon har snev­ret inn åp­nings­ti­de­ne. Avi­sa Te­len kun­ne tid­li­ge­re den­ne uka for­tel­le at sta­sjo­nen kun er åpen for pub­li­kum man­dag og ons­dag mel­lom klok­ka 08.30 og 14.30. Nå fø­ler ord­fø­re­ren i Hjart­dal seg lurt og me­ner at po­li­ti­et bry­ter et løf­te.

▶ – Ved ned­leg­gel­se av Hjart­dal lens­manns­kon­tor ble vi lo­vet at sta­sjo­nen på No­tod­den all­tid skul­le va­ere åpen. Det var vik­tig for oss at en even­tu­ell ned­leg­gel­se skul­le føre til en po­si­tiv end­ring for inn­byg­ger­ne, med bå­de kor­te­re re­spons­tid, fle­re tje­neste­menn og mer syn­lig po­li­ti, sier ord­fø­rer i Hjart­dal kom­mu­ne, Bengt Hal­vard Od­den til Te­len. Slik ble det ikke, og selv po­li­ti­et inn­røm­mer at det­te er stikk i strid med hva kom­mu­nen ble lo­vet. For­kla­rin­gen er at po­liti­dis­trik­tet mang­ler bå­de res­sur­ser og pen­ger for å gjø­re til­bu­det bed­re.

▶ Vi er ikke i tvil om at de an­sat­te i po­li­ti­et gjør så godt de kan in­nen­for de ram­me­ne po­li­ti­ker­ne har gitt dem, men det be­gyn­ner li­ke­vel å kom­me fle­re uro­vek­ken­de sig­na­ler fra fle­re ste­der i Tele­mark. Det går ofte på at po­li­ti­et er lite syn­li­ge og at re­spons­ti­den er lang. Po­li­ti­et i Nor­ge ny­ter stor til­lit hos inn­byg­ger­ne og det er trist hvis det nå kom­mer en ut­vik­ling som gjør at folk mis­ter til­li­ten til po­li­ti­et og opp­le­ver at po­li­ti­et ikke er til ste­de.

▶ Et po­liti­dis­trikt kan all­tid prio­ri­te­re in­nen­for de ram­me­ne de har, men det er gren­ser for hvor lang tid den nye re­for­men skal få til å «set­te seg» før man må ta grep. Det er et politisk an­svar, og det må de folke­valg­te ta fatt i så raskt som mu­lig. Et po­li­ti som er til ste­de og som kan kom­me raskt når det er be­hov for det, bør va­ere et minste­krav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.