Pa­nik­ken som gri­per alle bil­ei­ere

Varden - - NYHETER -

Er det noen ste­der i Tele­mark stress­ni­vå­et vir­ke­lig er høyt i dis­se da­ger, og til­fan­get av gode his­to­ri­er fra kun­de­ne er mer enn ri­ke­lig, så er det hos fir­ma­er som dri­ver med bil­dekk. Før sis­te helg meld­te va­er­mel­der­ne snø og kul­de over alt oven­for Bø, og skul­le man til fjells, måt­te man ikke fin­ne på å gi seg i vei med som­mer­dekk på bi­len.

Man ei­er en bil som ver­ken er gam­mel el­ler har gått spe­si­elt langt, men like fullt had­de ett av vin­ter­dek­ke­ne på­dratt seg en skum­mel li­del­se. Det då ut som et slags brokk. Det he­ter sik­kert noe helt an­net på bil­dekk, men det så ut sånn. Med hjer­tet i hal­sen ga jeg meg ut i tra­fik­ken. Min­net om en bil som punk­ter­te midt i etter­mid­dags­rush­et på brua over Ski­en slu­se og som kjør­te dek­ket og fel­gen hjerte­sk­ja­eren­de i styk­ker in­nen den fikk svingt av ved flø­ter­mo­nu­men­tet ble vel­dig klart.

Dek­ket tå­ler noen kilo­me­ter, men ikke lang­tur, og ikke høy fart, er den nok­så be­ro­li­gen­de be­skje­den fra eks­per­ti­sen. Nye dekk kan skaf­fes på en dag el­ler to. Til­gjen­ge­lig bil num­mer to har ut­lev­de pigg­dekk. Den får en il-om­leg­ging til nye dekk, og så er fjell­tu­ren ber­ga. Men hvor blir vin­ter­fø­ret av? Hele tu­ren til fjel­let går uten at noe is el­ler snø duk­ker opp.

Til­ba­ke til bil num­mer 1, den med brokk i for­hju­let. Den blir tatt hånd om av dekk­skif­ter­ne, som er bå­de hyg­ge­li­ge og ef­fek­ti­ve. Dess­uten er det hos dem man får høre de gode his­to­rie­ne om alt folk får av trøb­bel på vans­ke­lig føre, og hvor over­vel­den­de pa­nik­ken blir når fø­ret er glatt og tra­fik­ken tett. Det er ty­de­lig at kuns­ten å kjø­re på vin­ter­føre er kort­levd kunn­skap som er tapt i lø­pet av som­mer­en. Kan­skje bra at det var falsk alarm om vin­ter nå?

To­re Svar­ve­rudKom­men­ta­tor

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.