- Nød­ven­dig med end­rin­ger

Varden - - NYHETER - ▶ SKI­EN ▶ ei­rik.hau­gen@var­den.no

Mo­fla­ta-krys­set i Ski­en blir 126 mil­lio­ner dy­re­re. – Vi kan ikke ak­sep­te­re halve løs­nin­ger, sier To­mas Bak­ken i By­par­ti­et.

To­talt må det kut­tes i 13 by­pakke­pro­sjek­ter, for å kom­pen­se­re for mer­for­bruk på 227,6 mil­lio­ner kro­ner.

Økte kost­na­der

I til­legg til at Lille­elv­krys­set sprek­ker med 127 mil­lio­ner kro­ner, må by­pak­ka bok­føre 126 mil­lio­ner eks­tra på Mo­fla­ta-krys­set.

Det­te pro­sjek­tet blir dy­re­re etter po­li­ti­ker­nes ved­tak om un­der­gang og nye rund­kjø­rin­ger.

Men det kan bli enda dy­re­re: «Det er knyt­tet stor usik­ker­het til kost­nads­over­sla­get som så langt er kom­met opp i 210 mil­lio­ner kro­ner», går det fram av saks­ut­red­ning som leg­ges fram for po­li­ti­ker­ne.

Helt nød­ven­dig

To­mas Bak­ken i By­par­ti­et sier det er helt nød­ven­dig å gjø­re end­rin­ger.

– Mo­fla­ta­pro­sjek­tet er ikke ved­tatt og in­gen vet hvor­dan det kom­mer til å bli el­ler hvor mye det vil kos­te. For­sla­get til løs­ning på Mo­fla­ta som hittil har lig­get in­ne i By­pak­ka har va­ert es­ti­mert til om lag 80 mil­lio­ner. Dis­se løs­nin­ge­ne har i vi­de­re be­hand­ling blitt na­er­mest slak­tet av et stort fler­tall av po­li­ti­ker­ne i Ski­en, meg selv in­klu­dert, for­di de er langt fra gode nok og ikke vil løse noen av da­gens pro­ble­mer i om­rå­det. Po­li­ti­ker­nes vi­de­re be­stil­lin­ger er be­reg­net til å kos­te det vi nå ser og sa­ken kom­mer til­ba­ke til politisk be

Må ut­bed­res skik­ke­lig

Bak­ken sier krys­set er sva­ert vik­tig for Ski­en.

– Mo­fla­ta er Ski­ens Lille­elv­kryss og det må ut­bed­res skik­ke­lig, når det først skal ut­bed­res. Vi kan ikke ak­sep­te­re halve løs­nin­ger. By­par­ti­et vil stem­me mot alle løs­nin­ger som ikke for­be­re­der fram­kom­me­lig­he­ten i krys­set, sier Bak­ken.

Han me­ner frem­de­les at po­li­ti­ker­ne i Pors­grunn bør gå stil­le i dø­re­ne.

– Pors­grunn skal gå sva­ert så var­somt i dø­re­ne hva gjel­der kost­na­der i By­pakke­sam­men­heng. De for­dy­ret Lille­elv­krys­set med 250 mil­lio­ner for­di de vil­le ha tun­ne­len. Det er 250 mil­lio­ner som kun­ne fi­nan­siert alle til­ta­ke­ne som nå ut­set­tes el­ler skro­tes, og enda mer til, sier Bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.