Nei til stengt gate

Høy­re- og venstre­si­den i Pors­grunn by­sty­re er på kol­li­sjons­kurs i sa­ken om St­or­gata-bom.

Varden - - NYHETER - ▶ per.ar­ne.rennestraum@var­den.no

Bå­de Høy­re og Frp lan­ger ut mot for­sla­get som Aps Trond Inge­bret­sen lan­ser­te i Var­den fre­dag: Fy­sisk sten­ging av St­or­gata ved Råd­hus­plas­sen.

Lars Iver Lar­sen i Pors­grunn Min By men­te man da like gjer­ne kan leg­ge ned Ose­bror­strø­ket som da blir lig­gen­de i en bak­evje.

Es­ben Stor­vand i Høy­re vil ha slutt på en­veis­kjø­rin­gen i by­plan­leg­gin­gen. Han fikk teen i hal­sen da han les­te Var­den fre­dag mor­gen.

– Jeg for­står at Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker å frem­me sine løs­nin­ger som de me­ner er gode. Men slik det er nå blir det mer en mono­log enn en dia­log med na­e­rings­li­vet, sier Es­ben Stor­vand.

Gjen­nom­kjø­ring for­budt

Han kan ak­sep­te­re å skil­te gata med gjen­nom­kjø­ring for­budt. Da vil bi­lis­te­ne kun­ne krys­se Råd­hus­plas­sen for å gjø­re aeren­der len­ger opp­over i byen, sam­ti­dig som man får bort de som bru­ker gata til en ren trans­port­etap­pe mot Ski­en.

– Det po­si­ti­ve med Aps for­slag er at det er lang­sik­tig og ikke noe de vil sni­ke seg til i høst­fe­rien. Men vi i Høy­re vil va­ere ty­de­li­ge på at vi vil ver­ne om in­ter­es­se­ne til na­e­rings­li­vet i byen. De skal va­ere med å si sin mening og ikke bare få et på­legg tredd ned­over seg, sier han.

Ap-Inge­bret­sen sa til Var­den at en even­tu­ell sten­ging ikke vil kun­ne skje før res­ten av vei­net­tet er på plass.

Det vil si nytt Lille­elv­kryss som snart blir tatt i bruk og den nye Sver­res­gata som skal rus­tes opp til å bli en miljø­gate.

– Nok en gang øns­ker Ar­bei­der­par­ti­et å sten­ge av byen og gjø­re det vans­ke­li­ge­re for de na­e­rings­dri­ven­de. Det er kom­men­ta­ren fra Adri­an Ness Løv­sjø (Frp). Han me­ner å se et møns­ter han sik­ter blant an­net til syk­kel­ga­ta som Var­den for­tal­te om ny­lig.

– Det hand­ler om å sik­re til­gjen­ge­lig­het for alle tra­fi­kant­grup­per. Og all er­fa­ring til­si­er at når man gjør det vans­ke­li­ge­re for bi­lis­te­ne, så kom­mer ikke om­set­nin­gen til­ba­ke med syk­lis­te­ne. Den for­svin­ner ut sam­men med bi­le­ne til et el­ler an­net kjøpe­sen­ter.

Tar leve­brø­det

– Ved å lage stengs­ler for å bli kvitt bi­le­ne, tar man også leve­brø­det fra noen. Det vil gjø­re det mye ver­re å kom­me til sus­hi­ba­ren, res­tau­ran­ter og en rek­ke kul­tur­til­bud, sier Na­ess Løv­sjø.

– Vi kan ikke sur­re an­nen­hver må­ned med ramme­vil­kå­re­ne i St­or­gata, me­ner Frp-top­pen.

MIND­RE SURR: Vi kan ikke sur­re an­nen­hver må­ned med ramme­vil­kå­re­ne i St­or­gata, sier bi­list og Frp-topp Adri­an Na­ess Løv­sjø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.