– Fan­tas­tisk å vin­ne i

«Spi­ral­nekt­le­gen» Kata­rzy­na Jachi­mo­wicz ute­luk­ker ikke at hun vil gå til­ba­ke til fast­lege­job­ben i Sau­he­rad. Hun for­tel­ler at sa­ken har va­ert en stor på­kjen­ning i fire år.

Varden - - NYHETER - ▶ ▶ knut.heggenes@var­den.no

Jachi­mo­wicz (50) er på et fag­kurs i Oslo, som et ledd i sin spe­sia­list­ut­dan­ning in­nen psy­kia­tri, da­gen etter den his­to­ris­ke dom­men i Høy­este­rett. I fire år har hun og for­sva­rer Håkon Ble­ken kjem­pet kam­pen for ret­ten til å re­ser­ve­re seg mot å set­te inn spi­ral som fastlege i Sau­he­rad. I ting­ret­ten tap­te hun sa­ken. Bå­de i lag­manns­ret­ten og Høy­este­rett vant le­gen fram.

Vur­de­rer å gå til­ba­ke i job­ben

– Klart jeg er vel­dig glad i dag – selv­sagt. Det er fan­tas­tisk å vin­ne i Høy­este­rett – en­stem­mig. Sa­ken har va­ert en stor på­kjen­ning i fire år. Nå har jeg fast jobb ved Syke­hu­set Tele­mark på No­tod­den, og jeg hol­der på med spe­sia­list­ut­dan­ning in­nen psy­kia­tri, for­tel­ler Kata­rzy­na Jachi­mo­wicz over te­le­fon.

– Kom­mer du til å gå til­ba­ke til job­ben som fastlege og kom­mune­lege i Sau­he­rad?

– Det er vans­ke­lig å ta stil­ling til det så raskt etter Høy­este­retts kjen­nel­se. Jeg vil vur­de­re å gå til­ba­ke til job­ben i Sau­he­rad. Det er noe jeg vil over­veie grun­dig, men det er jo også slik at jeg nå er etab­lert i ny jobb, sier le­gen, som for­tel­ler om man­ge po­si­ti­ve re­ak­sjo­ner etter at dom­men ble kjent tors­dag.

Må ut med mil­lion­be­løp

Sau­he­rad kom­mu­ne må ut med 2,5 mil­lio­ner i saks­om­kost­nin­ger til sin tid­li­ge­re fastlege. I til­legg kom­mer egne saks­om­kost­nin­ger og en ikke fast­satt er­stat­nings­sum.

– Kom­men­tar, ord­fø­rer Met­te Haug­holt (Ap)?

– Vi er bå­de over­ras­ket og selv­sagt skuf­fet. Kom­mu­nen har fult på­leg­get fra Helse­til­sy­net i den­ne sa­ken. Had­de vi valgt å ikke føl­ge opp på­leg­ge, had­de det blitt åp­net til­syns­sak mot kom­mu­nen. Jeg reg­ner med at sta­ten vil dek­ke våre øko­no­mis­ke ut­legg. Fyl­kes­lege Stei­nar Aase i Tele­mark sier de fram­over vil føl­ge pre­mis­se­ne i Høy­este­retts dom. Håkon Ble­ken sier til Var­den at de vil gå i dia­log med kom­mu­nen an­gå­en­de er­stat­nings­be­lø­pet.

Sa­ken har vakt na­sjo­nal opp­merk­som­het og ster­ke re­ak­sjo­ner. KrF-le­del­sen øns­ker nå å gjen­inn­føre re­ser­va­sjons­ret­ten.

FOTO: KNUT HEGGENES

ORD­FØ­RER: Sau­he­rad kom­mu­ne og ord­fø­rer Met­te Haug­holt (Ap) må nå be­ta­le saks­om­kost­nin­ger på 2,5 mil­lio­ner.

SEI­ER: Le­ge Kata­rzy­na Jachi­mo­wicz og for­hand­les om en er­stat­ning for de ulem­pe­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.