Tollef­sen vil kjø­pe ei­en­dom

Varden - - NYHETER - ▶ KRA­GERØ

Kra­gerø Re­sort Ei­en­dom AS, med Ivar Tollef­sen i spis­sen, vil kjø­pe en ei­en­dom på 550 de­ker på Stabbe­stad.

Kjø­pet skal gjø­res fra en privat grunn­ei­er, skri­ver avi­sa KV.

Eien­dom­men lig­ger langs Ør­vik­vei­en og er to­talt på cir­ka 550 de­kar.

– Det er alt­for tid­lig å si hva om­rå­de­ne kan bru­kes til. Kra­gerø Re­sort Ei­en­dom øns­ker å kjø­pe og frade­le den­ne eien­dom­men i et lang­sik­tig per­spek­tiv, og hol­de mu­lig­he­te­ne åpne, sier ei­en­doms­sjef Kim Øver­land i Kra­gerø Re­sort Ei­en­dom til KV.

Det er ikke bare i Kra­gerø Ivar Tollef­sen har in­ves­tert i ei­en­dom. In­ves­to­ren sit­ter nå på ei­en­dom­mer for rundt 75 mil­li­ar­der kro­ner etter en in­tens handle­tur det sis­te året.

Tollef­sens nye ho­ved­sel­skap, svens­ke Heim­sta­den ab, som han ei­er meste­par­ten av, har de sis­te 18 må­ne­de­ne hamst­ret ei­en­dom i Dan­mark, Sve­ri­ge og Nor­ge for 36 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.