SAMFERDSEL

Varden - - NYHETER - ▶ per.ar­ne.rennestraum@var­den.no

▶ Det kan bli slutt på at of­fent­lig an­sat­te i Pors­grunn og Ski­en får par­ke­re gra­tis. By­pak­ka fore­slår

Leg­ger nye pla­ner

For­sla­get kom­mer fram i den re­vi­der­te hand­lings­pla­nen for By­pak­ke Gr­en­land. Der er det ryn­ker i pan­na og en ut­bredt be­kym­ring for at buss­bru­ken er i ferd med å fla­te ut. Øk­nin­gen har så langt i år va­ert på be­skjed­ne 2,4 pro­sent. For å få det til, må til­gjen­ge­lig­he­ten med bil bli dår­li­ge­re.

«Det er nød­ven­dig å ta nye grep for å snu den­ne tren­den. Til­bu­det er al­le­re­de sva­ert godt. Mye ty­der på at til­gjen­ge­lig­he­ten med bil må bli noe dår­li­ge­re for at veks­ten skal fort­set­te. Flyt­ting av of­fent­li­ge ar­beids­plas­ser til sen­trum og av­gifts­be­leg­ging av an­sat­tes par­ke­rings­plas­ser kan va­ere et førs­te vik­tig grep, he­ter det i for­sla­get til hand­lings­plan.»

I Pors­grunn er råd­mann Per Wold en av dem som kan set­te fra seg do­nin­gen gra­tis. Han har i ut­gangs­punk­tet ikke noe imot en av­gift.

Be­ta­ler al­le­re­de

–Man­ge av våre an­sat­te par­ke­rer i dag på gam­le Uraedd og der be­ta­ler de jo. Men så har vi noen par­ke­rings­plas­ser til bruk for tje­neste­bi­ler for an­sat­te som må ut og inn i lø­pet av ar­beids­da­gen.

– Så par­ke­rings­av­gift på plas­ser som i dag er gra­tis, der­iblant din egen, er greit?

–Jeg mot­tar med åpent sinn alle for­slag som måt­te kom­me.

Iføl­ge By­pak­ke Gr­en­land har 80 pro­sent av de bil­kjø­ren­de ar­beids­ta­ker­ne i Gr­en­land til­gang til gra­tis par­ke­rings­plass. Ved å la det svi i lomme­boka, skal fle­re flyt­tes over til busse­tet.

«By­ut­red­nin­gen vi­ser at bil­dem­pen­de til­tak er vik­ti­ge for at Gr­en­land skal nå for­plik­tel­ser i av­ta­ler med sta­ten. Det­te er et kre­ven­de tema som må hånd­te­res over tid. Fel­les og ju­ri­disk bin­den­de par­ke­rings­nor­mer vil va­ere et vik­tig grep. Gra­tis par­ke­rings­plass på ar­beids­plas­se­ne er en vik­tig år­sak til at be­folk­nin­gen vel­ger bil til jobb. Et vik­tig og godt førs­te steg vil va­ere at kom­mu­nal, fyl­kes­kom­mu­nal og stat­lig virk­som­het i vår re­gion be­gren­ser mu­lig­he­te­ne for an­sat­te til å par­ke­re gra­tis», he­ter det i saks­ut­red­nin­gen som leg­ges fram for po­li­ti­ker­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.