By­gård-pla­ne­ne på is

Varden - - NYHETER - ▶ PORS­GRUNN ▶ per.ar­ne.rennestraum@var­den.no

Brød­re­ne Han­sen Ei­en­dom lar by­gård-pla­ne­ne bli lig­gen­de på is. Det er in­gen umid­del­ba­re pla­ner om å tine de opp.

Pla­nen var å rive to mind­re by­går­der, St­or­gata 132 og 134 og er­stat­te dis­se med nytt lei­lig­hetsog bu­tikk­bygg. St­or­gata 132 er der Scushi hol­der til, mens 134 hu­ser slak­ter­bu­tik­ken To­mis.

Men for to år si­den møt­te pla­ne­ne mot­bør hos kom­mu­nen som nek­tet å gi dis­pen­sa­sjo­ner fra re­gu­le­rings­pla­nen

Blant an­net øns­ket ut­byg­ger­ne flatt tak, i ste­det for sal­ta­ket som po­li­ti­ker­ne i sin tid klub­bet gjen­nom. Også for­hold om­kring at­komst og par­ke­ring sto i vei­en. I til­legg ble de­ler av byg­get litt høy­ere enn først plan­lagt.

Brød­re­ne Han­sen Ei­en­dom kom­mer fore­lø­pig ikke til å lage en ny re­gu­le­rings­plan for eien­dom­men der det var plan­lagt 15 nye lei­lig­he­ter.

– Vi men­te vi la fram en god søk­nad. Det men­te ikke kom­mu­nen, sier Geir Arn­finn Han­sen i Brød­re­ne Han­sen Ei­en­dom.

– Er pla­ne­ne skrin­lagt for godt?

– Man vet jo ald­ri, men enn så len­ge lig­ger de i en skuff, sier Geir Arn­finn Han­sen.

BLIR STÅ­EN­DE: St­or­gata 132 og 134 står trygt. Pla­ne­ne om ri­ving og så byg­ging av ny by­gård er lagt på is.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.