175.000 til TV-ak­sjon

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Fyl­kes­råd­man­nen fore­slår at Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne skal be­vil­ge 175.000 kro­ner til årets TV-inn­sam­lings­ak­sjon. Be­lø­pet er på sam­me nivå som i fjor. Det til­sva­rer en kro­ne per inn­byg­ger i Tele­mark. Inn­sam­lin­gen fore­går 21. ok­to­ber, og mot­ta­ker er kir­kens by­mi­sjon. Sa­ken av­gjø­res av fyl­kes­ut­val­get i nes­te uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.