En smell på tre mi­lio­ner

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

SIljan kom­mu­ne har fått økte ut­gif­ter på tre mil­lio­ner kro­ner. Blant an­net har årets snø­vin­ter kos­tet en halv mil­lion eks­tra.

Kom­mune­sty­ret har der­for ved­tatt å for­and­re på bud­sjet­tet. Kom­mu­nen må lå­nes 1,4 mil­lio­ner mer til til ut­vi­del­sen av syke­hjem­met, mens 1,6 mil­lio­ner må hen­tes til dis­po­si­sjons­fon­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.