Ap me­ner syke­hu­se­ne tren­ger dob­belt så stor vekst som re­gje­rin­gen fore­slår

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Ar­bei­der­par­ti­et leg­ger inn 1,6 mil­li­ar­der kro­ner mer til syke­hu­se­ne i sitt al­ter­na­ti­ve bud­sjett­for­slag enn det re­gje­rin­gen fore­slår i stats­bud­sjet­tet.

Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re sier til NRKat re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett svek­ker til­bu­det til pa­si­en­ter in­nen rus og psy­kia­tri.

– Her er det en vel­dig far­lig kom­bi­na­sjon av et trangt syke­hus­bud­sjett og en vel­dig trang kom­mune­øko­no­mi. Det går ut over de sva­kes­te pa­si­en­te­ne som blir lig­gen­de mel­lom, sier Stø­re.

Syke­hu­se­ne får en vekst på 1,3 mil­li­ar­der kro­ner i re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett. Ap me­ner det er un­der halv­par­ten av hva som trengs.

– Da tren­ger vi om lag 1,6 mil­li­ar­der kro­ner mer, sier Stø­re til NRK.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) hev­der at helse­bud­sjet­te­ne fra den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen i åre­ne 2005–2013 i snitt var «be­ty­de­lig sva­ke­re» enn årets for­slag fra re­gje­rin­gen.

Ar­bei­der­par­ti­ets al­ter­na­ti­ve for­slag til stats­bud­sjett leg­ges fram i no­vem­ber. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.