Vis­te konge­pa­ret pre­sti­sje­pro­sjekt

Der­som klima­pro­ble­me­ne skal lø­ses, må Ki­na i stør­re grad over på grønn ener­gi. Konge­pa­ret kom fre­dag tett på én av løs­nin­ge­ne – et gi­gan­tisk sol­kraft­verk.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Flan­kert av den lo­ka­le parti­sek­reta­eren ble konge­pa­ret vist rundt på det mas­si­ve sol­kraft­ver­ket ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter har byg­get i Dun­huang i VestKi­na. An­leg­get er Ki­nas størs­te sol­kraft­verk og ett av de størs­te i ver­den. Konge­pa­ret kun­ne se ut over tu­sen­vis av sol­celle­pa­ne­ler og speil som re­flek­te­rer sol opp til et energi­pro­du­se­ren­de salt­tårn.

Bå­de kon­gen og dron­nin­gen vir­ket be­geist­ret og in­ter­es­ser­te og stil­te fle­re spørs­mål un­der­veis.

–Grønn­by

An­leg­get er eid av lo­kal­myn­dig­he­te­ne i Dun­huang og be­står av to de­ler. Den eld­re de­len er et tra­di­sjo­nelt sol­kraft­verk med sol­celle­pa­ne­ler, mens det nye bru­ker speil til å opp­var­me salt og varme­ener­gi­en om­gjø­res der­et­ter til elek­tri­si­tet.

– Grun­nen til at vi in­vi­ter­te de­res ma­jes­te­ter hit, er for­di vi øns­ker å vise fram den­ne tek­no­lo­gi­en. Vi øns­ker at Dun­huang skal bli et flagg­skip når det gjel­der grønn ener­gi, sier den lo­ka­le parti­sek­reta­eren Zhan Shun Zhou i Dun­huang.

– Pre­si­dent Xi Jin­ping har pekt på at sol­ener­gi og ren ener­gi er nøk­ke­len for å for­bed­re energi­sek­to­ren i lan­det.

På spørs­mål fra norsk pres­se på om man har mer­ket mye til den glo­ba­le opp­var­min­gen i byen – som lig­ger midt i ør­ke­nen – sva­rer Zhan at han per­son­lig ikke har mer­ket noen for­and­ring de sis­te åre­ne. Han vi­ser i ste­det til at regn­meng­den og grunn­van­net i om­rå­det har økt de sis­te åre­ne.

– Sto­re miljø­pro­ble­mer

Ba­ere­kraft, kli­ma og mil­jø er sen­tra­le tema un­der det på­gå­en­de stats­be­sø­ket i Ki­na.

Pro­fes­sor i Ki­na-stu­di­er ved UiO, Met­te Hal­s­kov Han­sen, sier hun har sett en po­si­tiv ut­vik­ling i Ki­na de sis­te åre­ne i for­stå­el­sen av klima­pro­ble­me­ne. Det sam­me gjel­der for ut­sik­te­ne for sam­ar­beid om mil­jø.

Hun me­ner Ki­na er in­ter­es­sert i å la­ere og fors­ke sam­men med Nor­ge på om­rå­det.

– Det er et felt som er eks­tremt vik­tig for hele ver­den, men vir­ke­lig også for Ki­na. De er vel­dig hardt ram­met av klima­for­and­rin­ge­ne og har sto­re miljø­pro­ble­mer. Det­te er et om­rå­de hvor de har stor in­ter­es­se av å sam­ar­bei­de med nors­ke forsk­nings­mil­jø­er, sier hun.

Øns­ker re­elt sam­ar­beid

Han­sen på­pe­ker at ver­den ikke kla­rer å løse klima­pro­ble­me­ne uten Ki­na.

– Jeg me­ner det er vik­tig at vi får til et re­elt sam­ar­beid med Ki­na in­nen kli­ma og mil­jø i for­bin­del­se med stats­be­sø­ket, sier hun.

Også se­ne­re står miljø­spørs­mål på pro­gram­met un­der det ni da­ger lan­ge stats­be­sø­ket som va­rer fram til 19. ok­to­ber.

Ba­ere­kraft er ett av to tema på et norsk-ki­ne­sisk sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig sym­po­si­um som kon­gen skal åpne i Bei­jing. Se­ne­re står ba­ere­kraf­tig hav­for­valt­ning, grønn ship­ping og løs­nin­ger for å for­hind­re ma­rin for­søp­ling på pro­gram­met un­der et stort na­e­rings­livs­se­mi­nar i Shang­hai.

BEG­GE FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

GIGANTANLEGG:An­leg­get be­nyt­ter speil som re­flek­te­rer sol opp til et energi­pro­du­se­ren­de salt­tårn.

FOTOGRAFERER: Dron­ning Son­ja fotograferer med sin te­le­fon, mens hun og kong Ha­rald får en om­vis­ning av parti­sek­reta­er Zhan Shun Zhou.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.