Støt­ter Ope­ra­sjon Dags­verk

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - ▶ OSLO

Bis­kop Ka­ri Veite­berg ber Den nors­ke kir­ke la ung­dom job­be for seg un­der ope­ra­sjon dags­verk, stikk i strid med boi­kot­ten and­re ak­tø­rer opp­ford­rer til.

– Jeg vil opp­ford­re me­nig­he­ter i Den nors­ke kir­ke til å mel­de seg som ar­beids­gi­ve­re på OD­da­gen 1. no­vem­ber. Jeg vil også opp­ford­re alle våre med­lem­mer, bå­de for­eld­re og ele­ver, til å slut­te opp om OD og der­med gi vik­tig støt­te til pa­le­stinsk ung­dom, skri­ver Veite­berg i et le­ser­inn­legg i Vårt Land. Oslo­bis­ko­pen får støt­te fra ge­ne­ral­sek­reta­er i Mel­lom­kir­ke­lig råd, Berit Ha­gen Agøy.

Inn­tek­te­ne fra årets Ope­ra­sjon dags­verk-ak­sjon går til KFUK-KFUM Glo­bals ar­beid for traume­be­hand­ling og ut­dan­ning av pa­le­stinsk ung­dom, og ak­sjo­nen har skapt kon­tro­vers. Blant dem som har opp­ford­ret til boi­kott er Det mo­sa­is­ke tros­sam­funn og Med Is­rael for fred.

Rab­bi­ner i Det mo­sa­is­ke tros­sam­funn i Nor­ge, Jo­av Melchior, sier han har «blitt vant til Den nors­ke kir­ke, re­pre­sen­tert av Mel­lom­kir­ke­lig råd, sitt stå­sted i Is­rael-Pa­le­sti­na-kon­flik­ten».

– Den nors­ke kir­ke sier de job­ber for en bre­de­re for­stå­el­se av kon­flik­ten, og for fred, men hand­ler på stikk mot­satt måte, sier han. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

OPP­FORD­RING: Oslo-bis­kop Ka­ri Veite­berg opp­ford­rer me­nig­he­ter til å mel­de seg som ar­beids­gi­ve­re til Ope­ra­sjons Dags­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.