Ki­na med re­kord­eks­port til USA i sep­tem­ber

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Ki­nas han­dels­over­skudd til USA voks­te kraf­tig i sep­tem­ber og nåd­de en ny topp, til tross for USAs øken­de toll på ki­ne­sis­ke va­rer.Over­skud­det lød på 34,1 mil­li­ar­der dol­lar.

Til sam­men eks­por­ter­te Ki­na va­rer til en ver­di av 46,7 mil­li­ar­der dol­lar, mens im­por­ten gikk ned til 12,6 mil­li­ar­der, iføl­ge han­dels­tal­le­ne. Ki­ne­sisk eks­port har for­holdt seg re­la­tivt sterk på tross av å bli ilagt stren­ge tol­ler på opp­til 25 pro­sent i den es­ka­le­ren­de han­dels­kon­flik­ten med USA. Sep­tem­ber er den and­re må­ne­den på rad hvor ki­ne­sisk eks­port set­ter nye re­kor­der. Eks­por­ten økte 14,5 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me må­ned i fjor, til 226,7 mil­li­ar­der dol­lar, og slo der­med Bloom­bergs pro­gno­ser. Im­por­ten var 14,3 pro­sent høy­ere enn i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.