Le­ter etter sav­ne­de

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - ▶ MIAMI

Sju per­soner har mis­tet li­vet som føl­ge av den sva­ert kraf­ti­ge or­ka­nen Michael, som traff Flo­ri­da ons­dag og fort­sat­te vi­de­re mot fle­re and­re del­sta­ter.

Minst sju per­soner er be­kref­tet om­kom­met i Flo­ri­da, Ge­or­gia og North Caro­lina, iføl­ge Reu­ters­som si­te­rer myn­dig­he­te­ne.

Minst fire av per­sone­ne døde i Pan­hand­le-om­rå­det nord­vest i Flo­ri­da. I om­rå­det Mex­i­co Beach midt i Pan­hand­le er hus to­ta­løde­lag­te av vind og storm­flo, bå­ter lig­ger slengt inn i ha­ger og ga­te­ne er fylt med fal­ne tra­er og strøm­mas­ter. Iføl­ge ABC News er nå to­talt over 1,2 mil­lio­ner bo­li­ger og be­drif­ter strøm­løse.

Le­ter etter om­kom­ne

Flo­ri­da-gu­ver­nør Rick Scott sier eks­trem­va­e­ret har ført til utro­lig sto­re øde­leg­gel­ser og at lete­mann­ska­per job­ber i de ut­sat­te om­rå­de­ne for å fin­ne over­le­ven­de og even­tu­elt fle­re ofre.

– Jeg er vel­dig be­kym­ret for inn­byg­ger­ne våre som ikke eva­ku­er­te, og jeg bare hå­per at vi ikke har man­ge tap­te liv, sier han til ABC.

Iføl­ge det ame­ri­kans­ke mi­li­ta­e­ret er over 2.000 sol­da­ter ut­sta­sjo­nert til om­rå­det. USAs pre­si­dent Do­nald Trump sier tors­dag at re­gje­rin­gen lo­ver å hjel­pe of­re­ne.

– Våre hjer­ter er med de tu­sen­vis som har fått ei­en­dom­mer øde­lagt, i fle­re til­fel­ler helt knust. Vi vil ikke stop­pe el­ler hvi­le før job­ben er gjort og alle er gjort rede for, sier han.

Sva­ert kraf­tig or­kan

Uva­e­ret traff kys­ten som en ka­te­go­ri 4-or­kan med en vind­styr­ke på nes­ten 70 me­ter per se­kund. Det er den kraf­tigs­te or­ka­nen som tref­fer det­te om­rå­det på hund­re år. For­sik­rings­sel­ska­pet Ka­ren Clark & Com­pany es­ti­me­rer at or­ka­nen vil kom­me til å kos­te rundt 65 mil­li­ar­der kro­ner. Michael pas­ser­te tors­dag South Caro­lina og North Caro­lina, og uva­e­ret går nå vi­de­re ut i At­lan­ter­ha­vet.

(NTB-AFP-AP )

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.