– Ja, takk! Jeg tar gjer­ne en til

Varden - - SPORT - ▶ SKI­EN ▶ tom.ar­ne.borgersen@var­den.no

Iben Ruud (18) sco­ret fire mot Rae­lin­gen og det var gjen­nom­brud­det for ski­ens­jen­ta. Søn­dag hå­per hun å va­ere i Gjer­pens tropp mot Fa­na.

Gjer­pen-tre­ner Chris­tof­fer Mar­ti­nus­sen hol­der kor­te­ne tett til brys­tet, og gir ikke la­get til egne spil­le­re før øk­ten lør­dag.

– Vi drar med tolv spil­le­re, men den trop­pen vet ikke spil­ler­ne om en gang, sier han hem­me­lig­hets­full.

Like hem­me­lig­hets­full er han ikke om­kring Iben Ruud.

– Hun har hatt en stor fram­gang etter at hun kom til oss fra Pors. Hun har tatt ni­vå­et bra, tatt in­ten­si­te­ten og hyp­pig­he­ten av tre­ning bra og gjort det bra, kon­klu­de­rer tre­ne­ren.

– Så bra at hun er med til Ber­gen?

– Hehe, du prø­ver deg ja. Det jeg kan si er at hun har va­ert god nok til å va­ere med i den dis­ku­sjo­nen, også med en re­du­sert tropp, leg­ger tre­ne­ren til.

18-årin­gen som kom fra Pors til Gjer­pen foran den­ne se­son­gen er for­nøyd med egen ut­vik­ling.

– Ja, jeg er det, og jeg har fått de­fi­ner­te opp­ga­ver, som blant an­net mot Rae­lin­gen, sier Iben.

Da slapp hun til i and­re om­gang, og svar­te med fire sco­rin­ger.

– Vel­dig gøy. Jeg ble kas­tet inn og var litt ufor­be­redt på det, gli­ser 18-årin­gen.

Hun svar­te med å set­te fire av fire.

– Det hun gjor­de der var vel­dig bra, me­ner tre­ne­ren.

Søn­dag rei­ser Gjer­pen Ber­gen for å møte Fa­na.

– Det blir et tøft opp­gjør, hvor jeg hol­der oss selv som knapp fa­vo­ritt. Had­de man bare sett på ta­bel­len, så vil­le vi va­ert stor fa­vo­ritt. Så en­kelt er det ikke, sier Mar­ti­nus­sen.

For Fa­na spil­ler sin førs­te hjemme­kamp etter tre borte­kam­per.

– Men det er et lag vi bør slå, sier tre­ne­ren. til

LØR­DAG: Chris­tof­fer Mar­ti­nus­sen tar ut trop­pen i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.