–Egent­lig er det bra å ha noe å spil­le om

Mye står på spill når Pors mø­ter Start II i dag. –Jeg li­ker egent­lig at det er noe å spil­le om.

Varden - - SPORT - ▶ ▶ tom.ar­ne.borgersen@var­den.no

– Mis­for­stå meg rett: Jeg skul­le helst sett at ta­bell­si­tua­sjo­nen var av­klart al­le­re­de, men jeg li­ker at det står noe på spill i kam­per, sier Kim Bent­sen.

Han og hans Pors tar imot Start II, og for­ven­ter at sør­len­din­ge­ne stil­ler sterkt til da­gens kamp på Ves­sia.

– Jeg reg­ner med at de stil­ler så sterkt som mu­lig, sier Bent­sen, uten at han er skremt av den grunn.

– Vi har va­ert gode mot god mot­stand før, egent­lig er vi best da, leg­ger han til.

Pors bør ta po­eng, al­ler helst vin­ne, men kan fort­satt kla­re seg i 3. di­vi­sjon selv med tap i da­gens kamp.

– Alt er opp til oss, men jeg vil al­ler helst ha en sei­er al­le­re­de mot Start, for å bli fer­dig med det, leg­ger han til.

Han gle­der seg til kamp, for noe står på spill.

– Da er det mest moro å spil­le, sier ve­te­ra­nen, som vet at det kom­mer fle­re sjan­sen i se­song­av­slut­nin­gen.

– Kam­pen mot Ås­si­den, som al­le­re­de har ryk­ket ned, er nøk­kel­kam­pen for oss, men vi ser også at la­ge­ne foran oss skal møte hver­and­re i de nes­te run­de­ne. Der­for tror jeg kan­skje det teo­re­tisk vil hol­de med tre po­eng på de sis­te tre kam­pe­ne, av­slut­ter Kim Bent­sen.

Teori er det fort­satt for Uraedd, som skal møte bunn­la­get Eger­sunds på eget gress i dag.

Pors­grunns­klub­ben har seks po­eng opp til Sande­fjord II og åtte po­eng opp til trygg grunn. Det er ni po­eng å spil­le om.

FOTO: BJØRN BORGE

FORT­SATT MU­LIG: Det er fort­satt mu­lig for Ebe­ne­zer Adu Koranteng og Uraedd til å sik­re vi­de­re 3. di­vi­sjons­spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.