Er ute etter re­vansj

Bjørn Maars Johnsen har ting å ret­te opp etter for­ri­ge lands­kamp og for­ri­ge klubb­kamp, men gjør det klart at Nor­ge har mind­re å fik­se enn AZ Alk­ma­ar.

Varden - - SPORT - ▶ ▶

I dag tar Nor­ge imot Slo­ve­nia på Ul­le­vaal til en ny kamp i Na­tions League.

Alk­ma­ar-spil­le­ren ser fram til kam­pen og hå­per å gjø­re det han ikke gjor­de mot Bulgaria – set­te sjan­se­ne i mål.

– Det er en stor for­skjell, for vi spil­te bra mot Bulgaria og kon­trol­ler­te kam­pen full­sten­dig. Bulgaria be­nyt­tet en mer­ke­lig tak­tikk og hal­te ut ti­den for å vin­ne. De var smar­te, men vi la­er­te mye av det, sier han.

Helt an­ner­le­des var opp­le­vel­sen med klubb­la­get i ne­der­landsk aeres­di­vi­sjon søn­dag. I lik­het med lands­lags­kom­pi­se­ne Fredrik Midt­sjø og Jo­nas Svens­son spil­te han hele kam­pen da Ajax yd­my­ket AZ med hele 5–0.

Re­vansj

– Det var en kom­bi­na­sjon av at de var gode og vi dår­li­ge. Ajax kom fra mes­ter­liga­kamp mot Bay­ern Mün­chen hvor de var vel­dig gode, og vi var ikke for­be­redt på ni­vå­et. De var som et gods­tog som sus­te rett mot oss, og vi var sam­ti­dig dår­li­ge. Vi lot oss spil­le dy­pe­re enn vi bur­de, og kon­sen­tra­sjo­nen var ikke på topp. Vi fikk en lek­sjon, sier han.

– Fem bak­lengs­mål er bå­de skuf­fen­de og flaut, men vi er et godt lag og hø­rer hjem­me blant de tre bes­te i Ne­der­land. Vi må bare slå til­ba­ke, og vi får vår sjan­se til re­vansj i hjemme­kam­pen mot Ajax se­ne­re i se­son­gen.

Norsk­ame­ri­ka­ne­ren pøs­te inn mål for ADO Den Haag for­ri­ge se­song og var na­er ved å bli mål­kon­ge i Ne­der­land. Det har ikke gått på skin­ner i hans nye klubb, men han får sta­dig mer spille­tid.

– Jeg får sta­dig fle­re mi­nut­ter. Jeg har star­tet tre kam­per i se­ri­en og kom­met inn i res­ten. De and­re blir sta­dig mer vant til må­ten jeg spil­ler, hjel­per meg bed­re og inn­ser hvor­dan jeg kan hjel­pe la­get, sier han.

Svøm­mer

– Jeg hå­per at det vir­ke­lig løs­ner etter lands­lags­pau­sen. Hav­ner du på dypt vann så fin­ner du ut om du kan svøm­me. Alle ven­ter at jeg skal sco­re 19–20 mål, og jeg må heve spil­let mitt og vise at jeg kan nå det tal­let el­ler enda høy­ere. Jeg vil også bi­dra med as­si­sts og hjel­pe la­get.

26-årin­gen har hjul­pet Nor­ge til fem sei­rer på seks lands­kam­per i år, men han kland­rer seg selv for en brent kjempe­sjan­se i bort­e­ta­pet i Bulgaria.

– Pro­ble­met i den kam­pen var at vi ikke sco­ret, og det var del­vis min feil. Får vi sli­ke sjan­ser igjen, om det er meg el­ler noen an­nen, så tror jeg vi vil va­ere mer be­slutt­som­me, sier han.

FOTO: HÅKON MOSVOLD LAR­SEN / NTB SCANPIX

RE­VANSJ: Bjørn Maars Johnsen er ute etter re­vansj i lør­da­gens na­sjons­liga­kamp mot Slo­ve­nia, etter å ha mis­set en stor sjan­se i ta­pet mot Bulgaria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.