Birk Ri­sa sco­ret mot Tysk­land

Varden - - SPORT - ▶ (NTB)

Birk Ri­sa sco­ret Nor­ges enes­te mål da U21-la­get tap­te 1-2 for Tysk­land.

De nors­ke U21-gut­ta tap­te kne­pent, men had­de kjempe­trøb­bel mot Tysk­land i 1-2-ne­der­la­get fre­dag. Der­med kan Mar­tin Øde­gaard og co. glem­me EM nes­te år.

Birk Ri­sas sno­di­ge re­du­se­ring rett etter side­byt­te ble ma­ger trøst. Sett over 90 mi­nut­ter var Nor­ge et godt styk­ke unna å ta sei­e­ren som måt­te til for å hol­de liv i EM-drøm­men.

Det var første­om­gan­gen som fel­te de nors­ke i In­gol­stadt. Da lek­te Tysk­land seg og kun­ne fort le­det med mer enn 2-0 til pau­se. I lø­pet av de 20 førs­te mi­nut­te­ne ble Ce­dric Te­uch­ert fle­re gan­ger spilt gjen­nom ale­ne med Sond­re Ross­bach, og Schal­ke-ta­len­tet mis­set ikke på tred­je for­søk.

21-årin­gen løp fra Ul­rik Yt­ter­gård Jenssen og plas­ser­te bal­len sik­kert til side for Ross­bach. Nor­ge ble straf­fet for å gi tys­ker­ne et hav av bak­rom å løpe i.

Ti mi­nut­ter se­ne­re dob­let Lu­ca Waldsch­midt til 2-0 etter et vak­kert vegg­spill med Flo­ri­an Ne­uhaus. Frei­burg-an­gri­pe­ren ban­ket bal­len opp i krys­set. Bare et snaut mi­nutt tid­li­ge­re had­de Waldsch­midt en treff i stol­pen.

Etter 37 mi­nut­ter fikk Er­ling Braut Haa­land en sco­ring an­nul­lert for off­side. Den av­gjø­rel­sen så tvil­som ut. Noen mi­nut­ter se­ne­re prøv­de Mar­tin Øde­gaard seg på et hardt skudd, men Tysk­land-keeper Alex­an­der Nü­bel red­det for­sø­ket fra skrått hold.

Med sei­e­ren sik­ret tys­ker­ne gruppe­sei­e­ren og bil­lett til nes­te års U21-EM. Tysk­land står med 22 po­eng mot Nor­ges 14 før sis­te run­de.

Sme­ruds lag lig­ger an­nen­plass i grup­pe 5, men den plas­se­rin­gen be­tyr in­gen­ting. U21-gut­ta har ikke nok po­eng til å bli en av de fire bes­te toer­ne som går til om­spill om de sis­te EM-bil­let­te­ne.

Fre­da­gens tap var Nor­ges førs­te på ett år.

Sond­re Ross­bach sto hele kam­pen for det nors­ke la­get, og had­de fle­re gode red­nin­ger. Odds sis­te­skan­se kun­ne ikke las­tes for de tys­ke må­le­ne. Ve­bjørn Hoff spil­te na­er en time. Han ble byt­tet ut i det 57. spille­mi­nut­tet.

Vil­jar Myh­ra satt på ben­ken un­der hele kam­pen.

FOTO: NTB SCANPIX

SCO­RET: Odds Birk Ri­sa sco­ret 2-1-må­let for Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.