Til­rette­leg­ger for stor­film i Tele­mark

Da­vid J. Smith har sto­re pla­ner for Tele­mark, som sted for pro­duk­sjon av stor­fil­mer. En ny film­idé er på gang.

Varden - - KULTUR - ▶ Ca­mil­la Han­sen Norheim

Man­nen bak Nor­way Com­mu­ni­ca­tes er hy­ret inn for å skaf­fe fle­re film­pro­duk­sjo­ner til Rju­kan, og pla­ne­ne for nes­te film er al­le­re­de godt i gang. Noe han hå­per er nok et steg i rik­tig ret­ning for å set­te Tele­mark på kar­tet.

– Pro­sjek­tet Fil­mRju­kan går ut på å til­rette­leg­ge for pro­duk­sjo­ner i om­rå­det, og gjø­re det­te til et po­pu­la­ert sted for inn­spil­ling. Vi sat­ser stort og in­ter­na­sjo­nalt, da det ab­so­lutt er mu­lig­he­ter, sier Da­vid J. Smith.

Ide­en går også ut på å kart­leg­ge hva om­rå­det kan til­by, og han sam­ar­bei­der bå­de med Vi­sit Tele­mark og fyl­kes­kom­mu­nen.

– Vår idé om­hand­ler Tinn, No­tod­den, Vinje og Hjart­dal. El­ler som vi kal­ler det: The Wild Tele­mark. Sam­ti­dig så glem­mer vi ikke Gr­en­land, da blant an­net sjø­far­ten har mye å si for fyl­ket.

Ny film på gang

«Snø­man­nen» fikk stor opp­merk­som­het da den spil­te inn fle­re av sine sce­ner i Tinn, og vis­te fram na­tu­ren i om­rå­det rundt Rju­kan kan by på.

– Fil­men gikk ikke så bra som for­ven­tet, men den skap­te al­li­ke­vel in­ter­es­se for Tele­mark som merke­vare. Nå har vi en ny idé på gang, nem­lig en film om Sam Ey­de, sier han.

Fil­men om Sam Ey­de, som var en vi­sjo­na­er in­nen vann­kraft­ut­byg­ging i Nor­ge og spe­si­elt Tele­mark, er fore­lø­pig på pitch-nivå.

– Ide­en er der, og vi job­ber med å ut­vik­le fil­men som har Tele­mark i fo­kus. Vi er i kon­takt med Sam Ey­des barne­barn, sam­ti­dig som vi vur­de­rer vir­ke­lig sto­re re­gis­sø­rer, for­tel­ler Smith.

Da­vid vi­su­ali­se­rer og for­tel­ler iv­rig om drømme­sce­na­rio­ene.

– Se det for dere, Le­onar­do DiCaprio rei­se rundt i Tele­mark som den nys­gjer­ri­ge in­du­stri­her­ren Sam Ey­de, smi­ler han.

En spen­nen­de for­tid

Ame­ri­ka­ne­ren har selv levd et liv fullt av opp­le­vel­ser. Han kan for­tel­le om en kar­rie­re som spion i Ber­lin, jobb un­der Lil­le­ham­mer-OL og at han flyt­tet med sin sto­re kja­er­lig­het til Nor­ge.

– Jeg møt­te min kja­ere Hel­le i Ber­lin, og hun hol­der fort­satt ut med meg den dag i dag. Sam­ti­dig må jeg for­tel­le at hun er niesen til Thor Hey­er­dahl. Så jeg

ble med inn i en norsk fa­mi­lie med en vel­dig spe­si­ell his­to­rie. Min tid som spion var sva­ert spen­nen­de, og når jeg flyt­tet til med kja­er­lig­he­ten til Nor­ge på midt­en av 80-tal­let før­te min lidenskap for kom­mu­ni­ka­sjon meg nye vei­er.

Som bil­lett­sjef un­der OL bå­de i Lil­le­ham­mer og At­lan­ta skaf­fet han seg et nett­verk, og med sin in­ter­es­se for mu­sikk og film ut­vik­let det­te seg til noe eget. Så skap­te han Nor­way Com­mu­ni­ca­tes.

– Kom­mu­ni­ka­sjon og networ­king har all­tid va­ert en del av meg. En dag møt­te jeg Ste­ven Van Zandt i Ber­gen, og jeg fikk han til å stil­le på No­tod­den Blues Fes­ti­val, for­tel­ler han.

Det ut­vik­let seg til et godt sam­ar­beid og do­ku­men­ta­ren Bluestown Rising ble til.

Merke­nav­net Tele­mark

Da­vid job­ber hele ti­den med å gjø­re Tele­mark til et stør­re merke­navn, og bru­ker sitt nett­verk til å ska­pe in­ter­es­se for fyl­ket. Han har blant and­re fått med seg Alan Tomp­kins på la­get. – At jeg kan for­tel­le Alan alt fyl­ket kan by på, kan gi and­re mu­lig­he­ter og bi­dra til at fle­re rea­ge­rer der­som Tele­mark blir nevn i uli­ke sam­men­hen­ger.

Den nye ide­en, fil­men om Sam Ey­de kan ab­so­lutt bi­dra til å gjø­re fyl­ket at­trak­tivt for fle­re ak­tø­rer.

– Nor­ge og Tele­mark er al­le­re­de navn i film­ver­de­nen. Vi sat­ser stort, det er det mins­te vi kan gjø­re. Tele­mark skal høy­ere opp på lis­ta over at­trak­ti­ve lo­ca­tions i ver­den.

FOTO: PRIVAT

KJENT ART DIRECTOR: På Pi­newood Stu­dios sam­men med Alan Tomp­kins, som har job­bet med fil­mer som «Star Wars».

FOTO: B.O HOLMBERG

GODT SAM­AR­BEID: Da­vid J. Smith (t.v.) og Ste­ven Van Zandt møt­tes i Ber­gen i 2009, og har sam­ar­bei­det si­den.

FOTO: PER OLE HA­GEN

BLUESTOWN RISING: Med Litt­le Ste­ven som exe­cuti­ve pro­du­cer, ble do­ku­men­ta­ren «Bluestown Rising» skapt i No­tod­den.

LIDENSKAP FOR TELE­MARK: Ame­ri­ka­ne­ren Da­vid John Smith har stor tro på Tele­mark som sted for inn­spil­ling ogpro­duk­sjon av sto­re block­bus­te­re, med alt fyl­ket kan til­by.

FOTO: CA­MIL­LA HAN­SEN NORHEIM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.