Jente­pris til «datad­etek­tiv»

Varden - - KULTUR - ▶ OSLO

Plan In­ter­na­tio­nal Nor­ge gir Jente­pri­sen 2018 til Mia Land­sem (21), som hjel­per jen­ter som har fått spredd bil­de­ne sine på net­tet.

Pri­sen ble delt ut un­der et ar­ran­ge­ment i Oslo tors­dag kveld.

– Vin­ne­ren av Jente­pri­sen 2018 er en in­sti­tu­sjon i seg selv. Mia Land­sem vi­ser vei ved å va­ere handle­kraf­tig og sa­er­de­les mo­dig. Su­per­man og Bat­man er ikke i naer­he­ten, årets vin­ner er blant de rå­es­te i sin tid. Det­te er en vin­ner vi alle øns­ker å va­ere som. Det­te er en vin­ner vi alle had­de løpt til for å få hjelp, sier jury­le­der Nav­jot Sand­hu.

Det var Mia Land­sem som opp­da­get at na­ken­bil­der av hånd­ball­stjer­nen Nora Mørk var blitt spredd. 41 per­soner og or­ga­ni­sa­sjo­ner var no­mi­nert til Jente­pri­sen 2018. Jury­en tror pro­ble­ma­tikk en­som ram­mer fle­re og fle­re.

– Spred­ning av and­res pri­va­te bil­der er i ferd med å bli et sam­funns­pro­blem. Det er et over­grep mot dem som blir ut­satt for det, et over­grep de må gjen­opp­le­ve gang på gang. Og på in­ter­nett blir man­ge av bil­de­ne ald­ri borte, sier Sand­hu.

Pris­vin­ne­ren for­tel­ler at hun hver dag får hen­ven­del­ser fra jen­ter som har opp­levd at bil­de­ne de­res har kom­met på av­veie. Sa­ke­ne om­fat­ter bå­de mob­bing, ut­pres­sing og hevn­por­no.

(NTB)

FOTO: PLAN IN­TER­NA­TIO­NAL

HVER DAG: M ia Land­sem får hver dag hen­ven­del­ser fra jen­ter som har opp­levd at bil­de­ne de­res har kom­met på av­veie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.