– Jeg mis­tet kon­trol­len

Varden - - KULTUR - OSLO Gitte Jo­hann­es­sen, NTB

– Jeg føl­te jeg mis­tet kon­trol­len, sier Astrid S om hvor­for det har gått over ett år si­den hun slapp ny mu­sikk.

Det bø­ter hun på nå: Sin­ge­len «Emo­tion» ble slup­pet fre­dag, og er for­smak på al­bu­met som er i ven­te i 2019. Og det er san­ge­ne til det hun tok et steg til side og valg­te å kon­sen­tre­re seg om.

– Den­ne san­gen her skul­le egent­lig ut på ny­året i år, sier hun om den lek­ne pop­lå­ten med litt mør­ke­re bud­skap om et kom­pli­sert venne­for­hold, som hun skrev i Los An­ge­les en vak­ker vår­dag i fjor. Men så sat­te hun fo­ten ned, for­tel­ler hun til NTB.

Over­vel­det

– Jeg var over­vel­det da. Alt had­de gått non­stop, jeg føl­te jeg mis­tet kon­trol­len med alt som skjed­de rundt meg. Det bes­te jeg vet er å lage mu­sikk, men så bruk­te jeg så mye tid på and­re ting; kam­pan­jer, pro­mo­te­ring, tur­neer. Jeg føl­te jeg treng­te mer tid til å skri­ve lå­ter, fin­ne ut hva jeg vil­le skri­ve om og hvor­dan jeg vil­le at mu­sik­ken min skul­le hø­res ut. Jeg kun­ne holdt ko­ken, jeg er vant til å skri­ve un­der tids­press, men kan­skje jeg ikke had­de fått gått vi­de­re i å ut­vik­le meg som låt­skri­ver?

Og det Astrid S vil, det gjør hun. Etter å ha hatt det hun an­slår til «3-4 uker fri på tre år», dro hun til Thai­land på fe­rie i to uker – før det bar inn i stu­dio­ene til pro­du­sen­ter og låt­skri­ve­re over hele ver­den. Fra Gis­ke uten­for Åle­sund til Lon­don, Stock­holm og Los An­ge­les.

– Det er som spe­ed da­ting! ler hun, for­tel­ler at team­et rundt hen­ne job­ber sam­men for å fin­ne «de rik­ti­ge fol­ke­ne», og med­gir at hun drøm­mer om å fin­ne «den ene».

Låt er be­løn­ning

– Å fin­ne en som alt klaf­fer med … kan­skje det ald­ri skjer, det er så vans­ke­lig. Men kan­skje er det bra med mot­stand og ut­ford­ring også. Noen gan­ger er de jeg har de bes­te da­ge­ne i stu­dio med, de sam­me som jeg har de ver­ste da­ge­ne med. Men da ten­ker jeg: «Vil jeg ha mu­sik­ken, el­ler vil jeg bare ha en bra dag».

Hun er ikke i tvil. Og be­løn­nin­gen er alt­så at det blir gode lå­ter. Det sier den in­ter­na­sjo­na­le, nors­ke stjer­nen at hun raskt mer­ker. Gjer­ne sam­me dag, som med «Emo­tion» – som hun skrev sam­men med svens­ke­ne Ali Pay­a­mi, som også er pro­du­sent, og Ja­kob Jerl­ström.

– Jeg fikk en røff demo som jeg tok med på ho­tell­rom­met, og tenk­te «fy fa­der, det­te er bra», sier hun aer­lig og litt unorsk. Er det noe Astrid S me­ner hun er, så er det di­rek­te. Også over­for de man­ge mu­si­kals­ke sam­ar­beids­part­ner­ne.

– Jeg er mål­ret­tet og vet hva jeg li­ker og ikke li­ker. Jeg er åpen for inn­spill, men tes­ter vi noe ut, er det på mine pre­mis­ser. Jeg går ikke rundt grø­ten.

Til­ba­ke i sa­len

Nå er hun til­ba­ke i sa­len, og skal i ti­den frem­over pro­mo­te­re «Emo­tion» i Euro­pa, in­klu­si­ve Eng­land, og USA. Sam­ti­dig skal hun job­be med å fer­dig­stil­le al­bu­met og lage mer ny mu­sikk.

FOTO: GITTE JO­HANN­ES­SEN / NTB

NY MU­SIKK: Astrid S er ute med ny mu­sikk – sin­ge­len «Emo­tion» – over ett år etter sist. Etter å ha tatt seg en til­trengt pau­se job­ber hun nå for fullt med fle­re lå­ter til sitt kom­men­de al­bum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.