Ti­de­nes mest rocka kum­lokk fra Ule­foss

Skul­le vi ha fått la­get oss ett tonn med band-kum­lokk tru? Som tenkt, så gjort for rocke­ban­det The Dogs.

Varden - - FORSIDE - ▶ Andreas Sol­tvedt andreas.sol­tvedt@var­den.no

Kristop­her Schau og ban­det hans, The Dogs, dro til Ule­foss i går. For å få støpt et tonn kum­lokk med ban­dets navn på.

– Vi tok oss fri fra job­ben al­le seks. Det­te bare måt­te vi ha med oss, sier The Dogs’ front­mann – Kristop­her Schau – til Var­den inn­imel­lom stø­pings­sla­ge­ne på Ule­fos Jernvaerk.

Im­po­nert over jern­ver­ket

I lø­pet av tors­da­gen skjed­de nem­lig det som i ut­gangs­punk­tet mest var en vill idé knyt­tet opp mot lan­se­rin­gen av The Dogs’ kom­men­de al­bum. Ban­det øns­ket seg i ut­gangs­punk­tet rund band-mer­chan­di­se i an­led­ning slip­pet. Val­get falt snart på inn­kjøp av til sam­men ett tonn med kum­lokk – pry­det med ban­dets logo na­tur­lig­vis. Og visst lot det seg gjø­re å set­te ide­en ut i li­vet.

– Det er helt sjukt å føl­ge pro­ses­sen her på Ule­fos jernvaerk. Her er det jo har­de røt­ter mer enn tre hund­re år til­ba­ke i tid, sier Kristop­her Schau som fulg­te pro­duk­sjo­nen av de til sam­men tjue kum­lok­ke­ne – hvert på fem­ti kilo – på na­ert hold ut­over da­gen tors­dag.

– Vi må snak­ke trans­port etter­på her – og frakt. De vei­er jo et for­ban­na tonn. Jeg tror ikke bi­len tå­ler det­te, sier Schau mun­tert mens kum­lok­ke­ne kjø­les ned.

Har du en idé – gjør det

Schau ved­går at det var med en viss uro knyt­tet til band­øko­no­mi­en at The Dogs gikk til det skritt å in­ves­te­re i det sam­me ton­net med edelt band­me­tall fra jern­ver­ket på Ule­foss.

– Det rare er at vi al­le­re­de har solgt så­pass bra at vi vil hive inn en be­stil­ling på ti nye kum­lokk med én gang, sier Schau.

– Hva ten­ker du om den gode re­spon­sen knyt­tet til ide­en og gjen­nom­fø­rin­gen?

– Jeg tror det er den gode gam­le greia om at – hvis du sy­nes noe er gøy selv, er det ty­de­lig at noen and­re gjør det også, sier Schau.

Fem­ten av de tjue kum­lok­ke­ne har al­le­re­de fått sin «ende­sta­sjon». En del av lok­ke­ne er kjøpt av pri­vat­per­soner. And­re skal til ut­valg­te byer.

– Ku­dos til Porsgrunn som var først ute. Hor­ten og Rau­foss har også kas­tet seg på, for­tel­ler The Dogs’ front­mann.

Vi­ser hva in­du­stri­en kan

Fab­rikk­di­rek­tør Es­pen Ras­mus­sen gle­det seg med The Dogs da band-kum­lok­ke­ne ble til.

– Det­te er moro. Gut­ta er som gutt­un­ger. Jeg me­ner også det­te vi­ser hva norsk in­du­stri er i stand til å gjø­re, sier han.

FØRST UT AV PRESSA: Her dei­ser det førs­te The Dogs-kum­lok­ket ut av pro­duk­sjons­lin­jen på Ule­fos Jernvaerk.

GODT SAM­AR­BEID: Kristop­her Schau (t.v.) og fab­rikk­di­rek­tør Es­pen Ras­mus­sen er eni­ge om at band-kum­lok­ke­ne gir mer­smak.

EK­TE HEAVY METAL: Ken­neth Si­mon­sen (f.h.), Kristop­her Schau, Mads Mar­tin­sen, Ste­fan Hög­lin, Hen­rik Gus­tav­sen og

EPISK: Kristop­her Schau med et fort­satt varmt Dogs-kum­lokk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.