Klok u-sving om lind­ren­de en­het

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Ski­en­s­inn­byg­ger (Foto: To­re Svar­ve­rud)

Det var sva­ert gle­de­lig å lese (Var­den tors­dag) at ho­ved­ut­val­get for helse og vel­ferd i Ski­en har sagt klart nei til å for­sla­get om å leg­ge ned lind­ren­de en­het ved Ski­en helse­hus (bil­det øverst på si­den).

Det er nes­ten umu­lig å for­stå at råd­man­nen i kom­mu­nen fore­slo å fjer­ne det­te til­bu­det til pa­si­en­ter som er i ferd med å dø og som kan ha sto­re fy­sis­ke smer­ter. At man øns­ket å få me­re pen­ger til kort­tids­plas­ser ved helse­hu­set kan man iso­lert sett for­stå, men ikke med det­te virke­mid­de­let.

Så, ros til po­li­ti­ker­ne som tok inn over seg re­ak­sjo­ne­ne til Ski­ens inn­byg­ge­re. Nå får vi håpe at al­le pla­ner om å leg­ge ned lind­ren­de av­de­ling blir lagt bort for evig tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.