Le­ger i Ski­en tje­ner mer enn i Pors­grunn

Fast­le­ge­ne i Ski­en tje­ner over en halv mil­lion mer enn fast­le­ge­ne i Pors­grunn i snitt.

Varden - - FORSIDE - SKI­EN/PORS­GRUNN Knut Heggenes knut.heggenes@var­den.no

Lønns­for­skjel­le­ne mel­lom de 44 fast­le­ge­ne i Ski­en og de 37 fast­le­ge­ne i Pors­grunn er på­fal­len­de høy. I Ski­en var snitt­løn­nen 1.555.501 kro­ner i 2017, mens snit­tet i Pors­grunn var på 1.015.915 kro­ner vi­ser en over­sikt Var­den har la­get ut fra de fers­ke lik­nings­tal­le­ne. En for­skjell på hele 539.586 kro­ner.

Ser vi på 2017-tal­le­ne opp mot lik­nings­tal­le­ne for 2016, er for­skjel­len blitt rundt 100.000 kro­ner mind­re det sis­te året.

Fle­re på lege­vak­ten

Noe av for­kla­rin­gen på for­skjel­le­ne lig­ger i det fak­tum at le­ge­ne i Ski­en har en gjen­nom­snitts­al­der på 50,7 år mot 44,4 år i Pors­grunn, og at le­ge­ne i Ski­en har fle­re pa­si­en­ter i snitt – 1239 mot 1037 i Pors­grunn.

– Hva ten­ker du om den sto­re lønns­for­skjel­len, fast­le­ge og til­lits­valgt i all­menn­lege­for­enin­gen i Ski­en, Jo­hanna Hei­berg Jo­han­sen?

– Det er jo slik at le­ger som job­ber mye mer enn snit­tet, tje­ner også mye mer. Her kan det lig­ge en for­skjell. Det er også fle­re av fast­le­ge­ne i Ski­en som tar fle­re vak­ter på lege­vak­ten. I Pors­grunn har det va­ert fle­re vi­ka­rer in­ne. Det slår ut på lønn.

– Høy­ere al­der kan in­di­ke­re at det er fler­re spe­sia­lis­ter blant fast­le­ge­ne i Ski­en. Det slår ut på lønn. Jeg tror det er slike ulik­he­ter som er ho­ved­for­kla­rin­gen.

Nest­le­der i all­menn­lege­for­enin­gen i Nor­ge, Nils Kris­ti­an Klev me­ner også noe av for­skjel­len kan for­kla­res med høy­ere snitt­al­der og et høy­ere pa­si­ent­tall.

Ar­beids­tid på 56 ti­mer

– Det er vans­ke­lig å kun­ne si noe sik­kert om år­sa­ker her uten stør­re kjenn­skap til lo­ka­le for­skjel­ler. Det kan va­ere at le­ge­ne har and­re inn­tekts­kil­der enn fast­lege­virk­som­het. Uan­sett har for­skjel­len blitt mind­re.

– For­hold som av­gjør er selv- føl­ge­lig ar­beids­meng­de og lis­te­leng­de. Ar­beids­ti­den for fast­le­ger er iføl­ge en un­der­sø­kel­se fra Helse­di­rek­to­ra­tet nå på 56 ti­mer per uke, men det er stor va­ria­sjon. Noen job­ber også mer lege­vakt enn and­re.

– I kom­mu­ner med fast­lønn job­ber nok le­ge­ne noe kor­te­re ar­beids­uker enn de som er selv­sten­di­ge, skri­ver Nils Kris­ti­an Klev i en epost til Var­den.

Har økt med over 20 mill.

Ser vi på sam­let for­mue til fast­le­ge­ne i Ski­en og Pors­grunn, er det også på­fal­len­de stor for- skjell. De 44 fas­tel­ge­ne i Ski­en har en sam­let for­mue på 116 mil­lio­ner. De 37 fast­le­ge­ne i Pors­grunn er opp­ført med en sam­let for­mue på 28 mil­lio­ner.

Når det gjel­der sam­let for­mue har for­skjel­len økt med over 20 mil­lio­ner fra 2016 til 2017.

– Noe av for­kla­rin­gen på for- skjel­len i for­mue kan lig­ge i at fle­re av fast­le­ge­ne i Ski­en ei­er lege­kon­tor­lo­ka­le­ne selv, men det jo mye som spil­ler inn når det gjel­der for­mue, sier Le­na Hei­berg Jo­han­sen til Var­den.

Det er jo slik at le­ger som job­ber mye mer enn snit­tet, tje­ner også mye mer. Jo­hanna Hei­berg Jo­han­sen, til­lits­valgt fast­le­ge

FOR­KLA­RIN­GEN: Til­lits­valgt i all­menn­lege­for­enin­gen i Ski­en, Jo­hanna H. Jo­han­sen, tror for­kla­rin­gen på lønns­for­skjel­le­ne er å fin­ne i blant an­net al­der, an­tall lege­vak­ter, an­tall spe­sia­lis­ter og an­tall pa­si­en­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.