Po­li­ti­ker lan­ger ut

– Det­te ret­ter seg mot vel­stå­en­de ut­styr­sen­tu­si­as­ter med 10 par ski og fle­re syk­ler fra før, sier Kim Ki­se (FrP).

Varden - - NYHETER - ▶ ▶

Råd­man­nen var vil­lig til å gi inn­til 10.000 kro­ner i til­skudd til de som vil kjø­pe el-syk­kel i Ski­en, men det po­li­tis­ke fler­tal­let fant en an­nen løs­ning.

Nå kan det kom­me en ord­ning i Ski­en der kom­mu­nen kjø­per inn el-syk­ler for 200.000 kro­ner som kan lå­nes ut til kom­mu­nens inn­byg­ge­re.

– Det­te er noe som vi i miljø­par­ti­et FrP er sterkt imot. Vi må bru­ke pen­ge­ne på til­tak som be­tyr noe, ikke på sym­bol­po­li­tikk, sier Kim Ki­se (Frp).

Stem­te imot

Det var ho­ved­ut­valg for klima, mil­jø, na­e­ring og fri­lufts­liv som be­hand­let sa­ken. Fler­tal­let gikk inn for å bru­ke 200.000 kro­ner til inn­kjøp av el syk­ler i Ski­en kom­mu­nes regi, for vi­de­re ut­lån til inn­byg­ger­ne. Det skjed­de imot stem­men til Ki­se og FrP.

– Jeg er redd for at det blir som i Oslo der rike mennesker kjø­per en dyr syk­kel som kom­mu­nen be­ta­ler de­ler av. Det er jeg imot. Det er ut­styrs­fri­ker som kjø­per det­te her, de som gjer­ne har 10 par ski i ga­ra­sjen, fle­re syk­ler og som syn­tes det vil­le va­ert ar­tig med en el-syk­kel også, sier Ki­se til Var­den.

Vil set­te krav

Han la fram et for­slag om å set­te krav til folk som skul­le kjø­pe syk­kel med til­skudd fra kom­mu­nen.

– Man bør set­te krav til bru­ken av syk­ke­len og se på ord­nin­gen man har i Ski. Det er det satt GPS på syk­ke­len og man stil­ler krav til an­tall til­bake­lagt kilo­me­ter. Hvis man ikke syk­ler nok, me­ner jeg at pen­ge­ne i til­skud­det bør be­ta­les til­ba­ke, sier Ki­se.

Selv om fler­tal­let skro­tet ord­nin­gen med til­skudd og hel­ler går inn for en ord­ning med ut­lån, me­ner Ki­se det hel­ler ikke er bra nok.

– Hvem skal ved­li­ke­hol­de dis­se syk­le­ne? Jeg tror det blir sto­re kostan­der med ved­li­ke­hold og det hele vir­ker lite gjen­nom­tenkt, sier po­li­ti­ke­ren.

Tror på løs­nin­gen

Det var In­gjerd Martinsen (Ap) som kom med for­sla­get som fikk fler­tall. Hun me­ner det er rik­tig å bru­ke 200.000 kro­ner til inn­kjøp av el-syk­ler som inn­byg­ger­ne kan låne.

– Vi syn­tes det er en bed­re løs­ning at folk kan låne syk­ler enn å gi til­skudd til kjøp. Det er dyrt å skaf­fe seg syk­ler og da blir et til­skudd til kjøp noe som ikke mon­ner vel­dig mye. Dess­uten er ikke penge­pot­ten så stor at man­ge vil­le fått gle­de av den. Når man lå­ner ut, får også folk sjan­sen til å prø­ve om el-syk­ler er noe for dem, sier Martinsen.

ILLUSTRASJONSFOTO

UT­LÅN: Det kan bli ut­lån av el-syk­ler i Ski­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.