Ka­ke­salg til syke­hus­klov­ner

Varden - - NYHETER - ▶ BAMBLE ▶

I år går pep­per­kake­hus-sal­get til Syke­hus­klov­ne­ne. Nå oppfordrer Krog­sve­en i Bamble at alle små og sto­re ba­ke­re over hele fyl­ket trår til.

Alle kan bli med. Det er bare å løpe ut å kjø­pe mel og pep­per å lage ver­dens mest fan­tasi­rike kake. Du kan lage hva som helst: hus, tra­er, bru­er, hyt­ter, sko­ger og troll. Det enes­te er at du må put­te det i ov­nen å ste­ke det, og så må det le­ve­res på Bro­tor­get in­nen 29. no­vem­ber.

– Vi hå­per vel­dig man­ge blir med, sier Hen­rik Tan­gen. Han er pri­mus mo­tor for pro­sjek­tet og har fått løf­te fra syke­hus­klov­ne­ne at alle pen­ge­ne som kom­mer inn blir øre­mer­ket barn på Syke­hust Tele­mark.

Tra­di­sjo­nelt har in­vi­ta­sjo­nen gått til barne­ha­ger, SFO-er og sko­ler, men det er fritt fram for beste­mød­re som vil bake sam­men med barne­barn, pro­fe­sjo­nel­le ba­ke­re som har lyst til å bli med å støt­te en god sak og alle and­re i Tele­mark.

Det er over ti år si­den Krog­sve­en star­te opp pep­per­kake­hus­pro­sjek­tet, og som van­lig blir alle bygg­verk solgt til høyst­by­den­de, og alle som byr må be­ta­le, og alle pen­ge­ne går i sin hel­het til til­tak for barn. Tid­li­ge­re har Red­de små, SOS-barne­byer, Røde Kors, Ma­ma’s child­ren og Jans aka­de­mi, blant an­net.

ARKIVFOTO

FÅR GAVE: Syke­hus­klov­ne­ne, her ved Dag­finn Tut­tu­ren(i Rødt) og Gau­te Na­es­heim, får litt mer å rut­te med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.