Set­ter ned far­ten

50 blir 40, og 80 blir 70 på Hul­ka­ve­gen. Farts­end­rin­ge­ne er like om hjør­net.

Varden - - NYHETER -

Farts­end­rin­gen skal gjel­de helt fra Kjør­bekk til Kly­ve, der det er 80 nå. Og det blir 40 i Hul­ka­bak­ken og de­ler av Klyve­ve­gen.

– Vi har al­le­re­de satt opp skilt­stol­per langs den kom­mu­na­le vei­en, sier Bjar­ne Skau­en i Ski­en kom­mu­ne til Var­den.

Se­nior­in­ge­ni­ø­ren i av­de­ling for kom­mu­nal­tek­nikk har tra­fikk­sik­ker­het som en av sine ar­beids­opp­ga­ver.

– Vi samarbeider med po­li­ti­et og Sta­tens veg­ve­sen om hva som bør gjø­res. Et av til­ta­ke­ne vi er eni­ge om, er å set­te ned far­ten på Hul­ka­ve­gen. På de kom­mu­na­le vei­ene er kom­mu­nen skilt­myn­dig­het, men to av strek­nin­ge­ne er fyl­kes­vei­er. Nå venter vi bare på en­de­lig klar­sig­nal fra Sta­tens veg­ve­sen, for­tel­ler Bjar­ne Skau­en.

De­le­gert ved­tak

– For å gjø­re det tryg­ge­re for dem som går og syk­ler i T-krys­set i bun­nen av bak­ken er det lagt farts­dem­pe­re i krys­set tid­li­ge­re. Og så kom­mer det opp­høyd gang­felt med in­ten­siv­be­lys­ning til nes­te år. Av sam­me grunn me­ner vi det er vik­tig at far­ten også må ned, sier Skau­en.

Ved­ta­ket om å set­te ned far­ten er gjort av ad­mi­ni­stra­sjo­nen, etter gjel­den­de reg­ler om de­le­ga­sjon, ved­tatt av by­sty­ret.

Ski­en kom­mu­ne og By­pak­ke Gr­en­land har al­le­re­de gjen­nom­ført to tra­fikk­sik­ren­de til­tak i om­rå­det.

To «nye» for­tau

– For noen år si­den anla vi for­tau langs Hul­ka­bak­ken. Og i år åp­net Sta­tens veg­ve­sen for­tau langs Klyve­ve­gen ned til Kon­ge­rød. Der­fra var det jo for­tau vi­de­re. Det var et pro­sjekt i regi av By­pak­ke Gr­en­land, in­for­me­rer Bjar­ne Skau­en.

Må­lin­ger som po­li­ti­et har gjort, vi­ser at folk stort sett hol­der 50-gren­sa i Hul­ka­bak­ken.

Kom­mu­nen kom­mer til å gjø­re egne må­lin­ger for å sjek­ke om far­ten går ned i etter­tid.

– Re­sul­ta­tet av må­lin­ge­ne vil av­gjø­re om det blir nød­ven­dig med fle­re til­tak. Et av dem er en farts­dem­per mel­lom buss­lom­me­ne på top­pen av bak­ken, sier Bjar­ne Skau­en.

BEG­GE FOTO: FREDRIK PE­DER­SEN

NYE SKILT: Skil­te­ne om at farts­gren­sen er opp­he­vet blir om ikke len­ge byt­tet ut.

SNART 40: Hul­ka­ve­gen for­bi blok­ke­ne på Kly­ve blir snart skil­tet fra 50 til 40.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.