Om tre uker åp­ner den nye riks­vei­en

Om tre uker åp­ner den nye riks­vei­en gjen­nom So­lum.

Varden - - NYHETER -

Det nye rik­sveistrek­nin­gen mel­lom Tromme­dals­krys­set og Nor­sjø er stort sett fer­dig i slut­ten av må­ne­den.

– Vi vet ikke hvil­ken dato det blir åp­ning. Det blir en­ten tirs­dag 27. el­ler fre­dag 30. no­vem­ber. Det av­hen­ger litt av hvem som kan kom­me hit for å åpne vei­en. Det blir det fort­satt job­bet med, for­tel­ler Mor­ten Jord­bak­ke, pro­sjekt­le­der i Sta­tens veg­ve­sen, Re­gion Sør.

En ble fot­gjen­ger fre­dag

Selv etter åp­nin­gen vil det va­ere an­leggs­tra­fikk og ned­sat­te farts­gren­ser, både ved Geite­ryg­gen og ved Skjel­bred­strand. Det­te for­di vei­ene leg­ges om, og det skal leg­ges bed­re til ret­te for myke tra­fi­kan­ter.

Mor­ten Jord­bak­ke tar Var­den med en om­vis­ning av vei­an­leg­get. Ved sand­ta­ket like etter Skygge­stein pe­ker han på en lom­me i vei­kan­ten.

– Her had­de po­li­ti­et kon­troll på fre­dag. Da fikk fle­re bø­ter, og det var en som ble fot­gjen­ger, opp­ly­ser han.

Ak­ku­rat nå er det tre kjøre­felt her, men det ene skal bort, og det blir an­lagt gang og syk­kel­vei fra Tromme­dals­krys­set til Geite­ryg­gen, der nå­va­eren­de om­kjø­rings­vei blir ny inn­fart til fly­plas­sen.

Om­vis­ning

Det er tre bru­er og to tun­ne­ler på strek­nin­gen – som skja­erer seg gjen­nom ter­ren­get i en slak bue. Både bru­ene og over­si­den av tun­ne­le­ne vil fun­ge­re som

ferd­sels­årer for vil­tet.

Vei­en med tre felt er delt med midt­de­ler; to går opp og ett går ned. Og det er rum­le­felt langs kan­te­ne. Ved hver bru brem­ser Jord­bak­ke på far­ten.

– Her mang­ler frem­de­les tersk­le­ne, sier han.

Langs vei­kan­te­ne er ar­bei­de­re i ferd med å set­te opp vilt­gjer­der. Det er gjort et godt inn­hogg i Hol­tan­kol­len, for det treng­tes vel­dig mye stein.

– Jeg sy­nes den­ne veis­k­ja­e­rin­gen ble gans­ke fin, med den skrå vin­ke­len – mye flot­te­re enn det du kan se man­ge and­re ste­der, sier Jord­bak­ke.

Åpen dag

Når vei­en åp­ner, blir det for­budt for syk­lis­ter, gå­en­de å bru­ke den. Unn­ta­ket er til søn­dag. Da er det bare de myke tra­fi­kan­te­ne som får fer­des der – når Sta­tens veg­ve­sen og By­pak­ke Gr­en­land in­vi­te­rer til åpen dag fra klok­ken 12.

De som vil va­ere med på om­vis­ning i buss, kan møte opp ved den nye rund­kjø­rin­gen ved Tromme­dals­ve­gen.

LOKALBRU: Her står vi på Skjel­bred­strand­brua, som skal be­nyt­tes til lo­kal­tra­fikk. Vei­ene til den blir ikke fer­di­ge til åp­ning.

FRA NORD: Slik ser det ut når du kom­mer «fra byg­de­ne». Fra Skjel­bred­strand ogs­ør­over er det to felt og slak opp­over­bak­ke til Tromme­dals­krys­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.