Vil mins­ke plast­bruk

Varden - - NYHETER FRA FJORD TIL FJELL -

Sen­ter­par­ti­et har tatt ini­tia­tiv til at kom­mu­nen skal bru­ke mind­re plast. Det­te gjel­der ikke bare for kom­mu­nen, men for hele lo­kal­sam­fun­net. Kom­mune­sty­ret ber nå om en stra­te­gi for ar­bei­det fram­over. Her vil man leg­ge vekt på ty­de­li­ge, men rea­lis­tis­ke mål for å mins­ke bru­ken av plast.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.