Kjør­te i grøf­ta – bil­fø­rer til lege­vakt

Po­li­ti­et mis­ten­ker at den mann­li­ge bil­fø­re­ren var rus­på­vir­ket da bi­len han kjør­te hav­net i grøf­ta i Pors­grunn.

Varden - - NYHETER - ▶ ▶ mar­tin.oyvang@var­den.no

Po­li­ti, am­bu­lan­se og brann­ve­sen ryk­ket tors­dag kveld ut til en tra­fikk­ulyk­ke i Pors­grunn.

– En bil har kjørt i grøf­ta i Flåt­ten­bak­ken, sier ope­ra­sjons­le­der Øy­vind Ham­mer­vold ved Sør-Øst po­liti­dis­trikt.

Til lege­vak­ta

Iføl­ge ope­ra­sjons­le­de­ren satt sjå­fø­ren ale­ne i bi­len.

– Det er en mann i 30-åre­ne som satt bak rat­tet. Han ble kjørt til lege­vak­ta i am­bu­lan­sen for en sjekk. Han skal ikke ha blitt al­vor­lig ska­det, sier Ham­mer­vold.

Po­li­ti­et job­ber med å fin­ne ut hvor­dan man­nen kjør­te av vei­en.

– Det hele er litt uklart. Han har hav­net i en grøft og truf­fet en be­tong­sper­re. Den­ne vir­ker å ha flyt­tet seg et godt styk­ke, så tro­lig har det va­ert stor has­tig­het, sier Ham­mer­vold.

Han leg­ger til at pa­trul­jen som kom til ulyk­kes­ste­det raskt ga be­skjed om at sjå­fø­ren tro­lig var ru­set.

– Det er en sterk mis­tan­ke om det, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

I bi­len be­fant det seg også to hun­der. Både dis­se og bi­len blir hen­tet av Falck.

– Det gjen­står en del etter­forsk­ning i sa­ken, for man­nen i 30-åre­ne var blant an­net ikke ei­er av bi­len. Vi mis­ten­ker også at det ikke var de rik­ti­ge skil­te­ne som sto på den. Det er en del ube­svar­te spørs­mål, sier Ham­mer­vold.

FOTO: TONE LENSEBAKKEN

BOM STOPP: Bi­len kjør­te ned i en grøft og traff en stein hvor det ble bom stopp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.