Al­ko­hol­bruk ska­per pro­ble­mer for ar­beids­gi­ve­re

Varden - - NYHETER -

En av fire ar­beids­gi­ve­re har opp­levd ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser av an­sat­tes al­ko­hol­bruk, vi­ser en un­der­sø­kel­se Nor­stat har gjort for or­ga­ni­sa­sjo­nen Avog-til.

På spørs­må­let: Har dere noen gang opp­levd ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser av an­sat­tes al­ko­hol­bruk på el­ler i etter­kant av ar­ran­ge­men­ter i jobb­re­gi? svar­te 26 pro­sent ja, 72 pro­sent nei. I alt 600 be­drifts­le­de­re fra pri­vat sek­tor er spurt.

– Vi vet at ri­si­ko­en for sek­su­ell tra­kas­se­ring øker og at man­ge an­sat­te ikke fø­ler seg vel­kom­ne når det er høyt for­bruk av al­ko­hol på ar­ran­ge­men­ter i jobb­sam­men­heng, sier ge­ne­ral­sek­reta­er Ran­di Ha­gen Eriks­rud i Av-og-til til P4.

Iføl­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen så skjer hver fem­te drikke­an­led­ning i jobb­re­la­ter­te sam­men­hen­ger og man­ge går over egne og and­res gren­ser når pro­mil­len sti­ger.

Eriks­rud tror også det er man­ge hen­del­ser som ar­beids­gi­ver ikke får vite om, og at mørke­tal­le­ne der­for er sto­re.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.