Tøff bok-pro­sess for Ca­mil­la Pi­hl

Hun om­ta­les frem­de­les som blog­ger – og var blant de nors­ke ur­blog­ger­ne. Men Ca­mil­la Pi­hl har gått vi­de­re.

Varden - - KULTUR - ▶ ▶

vok­sen møt­te angs­ten. Det er for førs­te gang hun de­ler hele histo­ri­en – selv om hun for to år si­den gikk ut på blog­gen om at 2016 had­de va­ert et vans­ke­lig år, selv om det uten­på så rik­tig så vel­lyk­ket ut.

– En bok er mer hånd­fast, den blir her. Pro­ses­sen har va­ert tøff. «Skal jeg dele dis­se tin­ge­ne?». Det kos­tet meg mye, sier hun til NTB.

– Hvor­for gjør du det da, vil man­ge und­re seg?

Ca­mil­la Pi­hl sva­rer med å for­tel­le hvor­dan blogg­inn­leg­get om angst fikk en enorm re­spons. Le­ser­ne hen­nes åp­net seg til­ba­ke, og hun «så hvor vik­tig det var å dele også vans­ke­li­ge opp­le­vel­ser».

– Vi må tør­re å va­ere åpne, for angs­ten for å få angst så noen ser det kan gjø­re det ver­re.

Men hun har en an­nen mo­ti­va­sjon også, for­kla­rer hun vi­de­re:

– Jeg har fått til mye i li­vet, det kan se ut som jeg fly­ter oppå. Jeg fikk be­hov for å vise at det ikke har va­ert lett for meg. Jeg har lyst til å vise at man kan lyk­kes selv uten de bes­te for­ut­set­nin­ge­ne – va­ere en pos­ter­fi­gur for at det kan gå bra, at man kan va­ere her­re over sin egen skjeb­ne. At man selv kan vel­ge hvor­dan man vil se på ting.

Moren sa ja

er at beg­ge for­eld­re­ne hen­nes slet med sto­re psy­kis­ke pro­ble­mer. Hun skri­ver sterkt om for­hol­det til den etter hvert al­ko­ho­li­ser­te fa­ren, som gikk bort for noen år si­den – noe hun også skild­rer i «Pi­hl i hjer­tet».

– Det er mer­ke­lig med fa­mi­lie, man kla­rer ikke å bry­te blods­bån­de­ne. Det er vans­ke­lig på så man­ge må­ter å ha for­eld­re som er psy­kisk syke.

Pi­hl smi­ler mildt på spørs­mål om hun er bit­ter, og sier «in­gen vil bli syk». Men med­gir at hun var vel­dig ner­vøs da moren – som frem­de­les bor i en li­ten bygd i Gud­brands­da­len – skul­le lese det dat­te­ren had­de skre­vet.

– Hun kom til Oslo, jeg sat­te hen­ne ned i so­fa­en med ma­nu­set. Det var helt stil­le, jeg ven­tet på re­ak­sjo­nen. Hun sa «ja, det er fint. Det­te kan hjel­pe man­ge». For det er sann­he­ten, og moren min har også va­ert åpen. Kan­skje hjel­per det­te hen­ne også.

Sum­men av små ting

En an­mel­der­har al­le­re­de fun­dert på kob­lin­gen mel­lom sterk opp­vekst­his­to­rie og de gode rå­de­ne som Ca­mil­la Pi­hl også gir til bes­te i «Pi­hl i hjer­tet» – som alt­så har un­der­tit­te­len «Når det enes­te du kan for­and­re er deg selv».

For i bes­te livs­stils­blogg­stil kom­mer også råd om søvn, om det å job­be med angs­ten, om be­ro­li­gen­de teer og sunn mat. Ca­mil­la Pi­hl har for­kla­rin­gen rede:

– Jeg vil­le dele små, enk­le tips som kan hjel­pe alle. Det tren­ger ikke va­ere så stort, få kla­rer å leg­ge om li­vet sitt full­sten­dig. Når man sli­ter med angst, er man de­spe­rat etter hjelp. Jeg vil­le vise min vei, kall den gjer­ne al­ter­na­tiv, men den er uten pil­ler. Jeg sier ikke at pil­ler er feil, men det var ikke rik­tig for meg. Du får ikke angst om alt er på stell i li­vet ditt. Hvor­for rea­ger­te krop­pen min som den gjor­de? Jeg måt­te leg­ge om livs­sti­len, både for kropp og sinn, og det var sum­men av de små tin­ge­ne som hjalp meg.

TØFF: Pro­ses­sen har va­ert tøff, sier Ca­mil­la Phil

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.