Kvinne­kafé

Varden - - KULTUR -

In­ter­mes­so - et mel­lom­spill, mu­si­kalsk jente­og kvinne­kafé fra kl. 11. Pinse­kir­ken Ta­ber­nak­let, Ski­en. Det blir åpen kafe fra kl. 11 til 14. Vår mu­si­kals­ke gjest Ran­di Bratte­tveit er en all­si­dig san­ger med lang farts­tid. Hen­nes mu­si­kals­ke ut­trykk er en blan­ding av vise­pop, sal­mer, gos­pel, coun­try og jazz. – Jeg er en vok­sen kvin­ne med man­ge for­ret­nings­om­rå­der, og blog­gen min er blitt et nett­ma­ga­sin, set­ter Pi­hl (40) blidt ska­pet på plass. Å ta ting vi­de­re, og ikke stå fast, er vik­tig for hen­ne.

Så man­ge uli­ke virk­som­he­ter dri­ver hun og for­lo­ve­den, Mad­con- og CLMD-ma­na­ger Pe­ter Pe­ters, med at de har la­get en egen nett­sideå hen­vi­se til. Kos­me­tikk, smykke­de­sign for Da­vid An­der­sen på fem­te året, et kles­mer­ke som kom­mer med førs­te kol­lek­sjon til vår­en, og et nytt nett­ma­ga­sin med fire an­sat­te som la­ger inn­hold. Det er hen­nes del – selv om Pi­hl og Pe­ters er 50-50-part­ne­re i alt.

Men nå sit­ter Ca­mil­la Pi­hl med de­but­bo­ken i fav­nen, og kal­ler det for «noe av det skum­les­te hun har gjort».

– Kos­tet meg mye

I «Pi­hl i hjer­tet» for­tel­ler hun sa­ers åpent om en vans­ke­lig opp­vekst, og hvor­dan hun som

Den tøf­fe star­ten hun sik­ter til,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.