Høye strøm­pri­ser løf­ter kon­sum­pri­sen 3,1 pro­sent

Varden - - ANNONSER - ▶ OSLO

Kon­sum­pris­in­dek­sen steg med 3,1 pro­sent fra ok­to­ber i fjor til ok­to­ber i år. Den vik­tigs­te år­sa­ken er høy­ere strøm­pri­ser.

Pri­se­ne på elek­tri­si­tet, in­klu­dert nett­leie, var 30,3 pro­sent høy­ere i ok­to­ber i år enn i ok­to­ber i fjor. Vi­de­re bi­dro også pri­se­ne på driv­stoff, smøre­mid­ler og bi­ler til end­rin­gen, mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) fre­dag.

Pri­sen på fly­pri­ser har imid­ler­tid dem­pet veks­ten de sis­te tolv må­ne­der.

Kjerne­in­fla­sjo­nen, som er kon­sum­pris­in­dek­sen jus­tert for av­gifts­end­rin­ger og uten energi­va­rer, steg 1,6 pro­sent i sam­me pe­rio­de.

Fra sep­tem­ber til ok­to­ber gikk kon­sum­pris­in­dek­sen ned 0,2 pro­sent. Det er også en nedgang i tolv­må­ne­ders­veks­ten fra 3,4 pro­sent i sep­tem­ber til 3,1 pro­sent i ok­to­ber. Ho­ved­år­sa­ken til det­te er pris­ut­vik­lin­gen på fly­bil­let­ter, mat­va­rer og elek­tri­si­tet.

Mat­pri­se­ne har gått ned med 0,8 pro­sent fra sep­tem­ber til ok­to­ber. De sis­te tolv må­ne­de­ne har mat­pri­se­ne økt med 2,3 pro­sent.

– Det er ikke uvan­lig at mat­pri­se­ne syn­ker fra sep­tem­ber til ok­to­ber. De sis­te fem åre­ne har mat­pri­se­ne gått ned med gjen­nom­snitt­lig 0,3 pro­sent i den­ne pe­rio­den. En nedgang på 0,8 pro­sent er med and­re ord stør­re enn ven­tet, sier Ing­vill Størksen, di­rek­tør for Vir­ke dag­lig­vare.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.