LØFTEBROT PÅ LØFTEBROT FOR Å FÅ MAKT

Varden - - MENINGER -

Det er be­tre og meir rett å fram­snak­ke sitt eige par­ti sin po­li­tikk enn å ned­snak­ke po­li­tik­ken og va­la som and­re par­ti gjer. Men i des­se til­fel­la sy­nest eg det er på sin plass med ei på­min­ning.

Fyrst var det Venst­re som gjen­nom flei­re pe­rio­dar og man­ge val lova med­le­me­ne og vel­ja­ra­ne sine at det ikkje kom på tale kor­kje å støt­te el­ler å gå inn i ei re­gje­ring der Frp var med. Fyrst støt­ta par­ti­et ei slik blå-blå re­gje­ring, og så ham­na plut­se­leg par­ti­et i re­gje­rings­fel­les­skap med Frp (bi­le­tet heilt til høg­re). Kan det­te kal­last noko an­na enn po­li­tisk løftebrot?

Så er det KrF som fyrst, slik som

ILLUSTRASJONSFOTO: SCAN­PIX

TREN­GER VOKS­NE: Barn i barne­hage tren­ger fle­re voks­ne an­sat­te rundt seg, nå har lo­kal­po­li­ti­ker­ne sjan­sen til å skin­ne gjen­nom å sør­ge for nok be­man­ning, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.