Der­for tren­ger Nor­ge Blå sløy­fe-ak­sjon

Varden - - MENINGER - Dis­trikts­sjef i Tele­mark, Vest­fold, Bus­ke­rud og Østfold

Vi kla­rer ikke å skil­le den «mil­de» fra den «ag­gres­si­ve» pro­stata­kref­ten. Det gjør at alt­for man­ge dør – og alt­for man­ge mis­ter po­ten­sen uten grunn. Det has­ter å fin­ne svar.

An­tal­let til­fel­ler av pro­stata­kreft øker blant nors­ke menn. Sam­ti­dig som at fle­re le­ver med og dør med pro­stata­kreft, sna­re­re enn å dø av kreft­for­men, får også fle­re hem­men­de sen­ska­der av be­hand­lin­gen. Sen­ska­der som kun­ne va­ert unn­gått.

Iårfår na­er 5.000 menn pro­stata­kreft i Nor­ge. Na­er 200 ram­mes år­lig bare i Tele­mark. Pro­stata­kreft er Nor­ges klart mest ut­bred­te kreft­form. Nå øns­ker vi å få fle­re til å bry seg, at fle­re skal få vite mer og at det sam­les inn mer pen­ger til å fin­ne svar på de al­ler vans­ke­ligs­te spørs­må­le­ne.

Vet du hvor­dan pro­sta­ta ser ut el­ler hvor den be­fin­ner seg? Nei, det gjør de faer­res­te. Den lig­ger like un­der urin­bla­eren hos menn og lig­ner en val­nøtt, både i form og stør­rel­se. Får du kreft i den­ne, kan det va­ere livs­far­lig. Men det kan også va­ere na­er­mest pro­blem­fritt.

Her lig­ger et av dis­se sto­re spørs­må­le­ne. Det fin­nes nem­lig to for­mer pro­stata­kreft. En ag­gres­siv, som vokser fort og kan spre seg – og en mild og pas­siv, som vokser lang­somt og nes­ten ald­ri fø­rer til trøb­bel.

Pro­ble­met er at vi mang­ler gode verk­tøy til å stil­le rett dia­gno­se; vi kla­rer ikke godt nok å skil­le den «ag­gres­si­ve» fra den «mil­de». Det får noen fryk­te­li­ge kon­se­kven­ser. Man­ge menn dør unød­ven­dig for­di den «ag­gres­si­ve» pro­stata­kref­ten blir opp­da­get for sent. And­re menn får den «mil­de» for­men og be­hand­les uten grunn. Man­ge må leve hele el­ler de­ler av res­ten av sitt liv med al­vor­li­ge føl­ger av be­hand­lin­gen, som im­po­tens og lek­ka­sjer.

Blå sløy­fe er en na­sjo­nal so­li­da­ri­tets­ak­sjon som har som mål å øke kunn­ska­pen om pro­stata­kreft og skaf­fe mid­ler til forsk­ning på pro­stata­kreft. Gjen­nom årets ak­sjo­nen øns­ker vi også å ret­te opp­merk­som­he­ten mot be­ho­vet for å skaf­fe bed­re dia­gnose­verk­tøy for pro­stata­kreft.

Det fin­nes un­der­sø­kel­ser og pro­sjek­ter med sva­ert lo­ven­de re­sul­ta­ter. Det fors­kes på og prø­ves ut and­re ty­per blod­prø­ver og også urin­prø­ver som vi­ser lo­ven­de re­sul­ta­ter på nett­opp det å opp­da­ge og skil­le ut de med den mest ag­gres­si­ve kref­ten. And­re ste­der ser man på mu­lig­he­ten for å bru­ke bil­led­dia­gnos­tikk (MR) for å stil­le en mer nøy­ak­tig dia­gno­se, slik at pa­si­en­ten får den bes­te be­hand­lin­gen for seg. Men vi tren­ger fort­satt mer forsk­ning.

For det has­ter. Om­fan­get øker. Be­folk­nin­gen el­des og an­tall pro­stata­kreft­til­fel­ler vil øke med na­er 40 pro­sent de nes­te 10-12 åre­ne. Al­le­re­de i 2030 for­ven­tes det at 7.000 ram­mes år­lig. La oss job­be for at fle­re menn kan over­le­ve, faer­re blir over­be­hand­let, og at så man­ge menn som mu­lig kan leve lan­ge og gode liv. Støtt kam­pen mot pro­stata­kreft støtt Blå sløy­fe!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.