Po­li­ti­ke­re på bar­nas side?

Varden - - MENINGER - For­eldre­opp­rø­ret 2018

Sen­tra­le po­li­ti­ke­re har ved­tatt en alt­for dår­lig be­man­nings­norm i barne­ha­ge­ne til tross for mas­si­ve pro­tes­ter fra både an­sat­te og for­eld­re. Hva nå?

Ivin­ter og vår mo­bi­li­ser­te barne­hage­an­sat­te og for­eld­re kraf­tig mot den nye be­man­nings­nor­men. Vi over­le­ver­te ti­tu­se­ner av un­der­skrif­ter til po­li­ti­ker­ne, ufor­svar­lig-his­to­ri­er fra barne­hage­hver­da­gen, vi del­tok på hø­rin­ger og tok til og med bar­na ut i streik for en bed­re be­man­ning. Li­ke­vel vend­te sen­tral­po­li­ti­ker­ne det døve øret til, hand­let mot bed­re vi­ten­de og ved­tok en så dår­lig be­man­nings­norm at barn, for­eld­re og an­sat­te over­ho­det ikke er sik­ret en for­svar­lig barne­hage­hver­dag. Tvert imot.

Etter at det ka­ta­stro­fa­le stor­tings­ved­ta­ket var et fak­tum, for­di sen­tral­po­li­ti­ker­ne våre ikke valg­te å prio­ri­te­re bar­na (for det er fak­tisk et valg – mid­le­ne fin­nes!), send­te sen­tral­po­li­ti­ker­ne en klar opp­ford­ring til oss for­eld­re og an­sat­te om å fort­set­te kam­pen lo­kalt.

Den opp­ford­rin­gen har vi tatt. Har vi noe valg? Nei. Vi har sagt i klar­tekst et ukjent an­tall gan­ger munt­lig, skrift­lig, i ana­ly­ser, i le­ser­inn­legg og kom­men­ta­rer at bed­re be­man­ning må fi­nan­sie­res fra stat­lig hold. Når vi ikke har blitt hørt så langt har vi ikke an­net valg enn å be lo­kal­po­li­ti­ker­ne vise mer an­svar­lig­het og ikke minst an­sten­dig­het enn de sen­tra­le gjør.

Det er fak­tisk til syv­en­de og sist ikke for­eld­re­nes opp­ga­ve å for­de­le an­sva­ret for en ufor­svar­lig barne­hage­hver­dag. Det­te an­sva­ret må po­li­ti­ker­ne for­de­le selv. Det er dere som sit­ter på penge­sek­ken. Som fore­tar prio­ri­te­rin­ge­ne. Vår ho­ved­opp­ga­ve som for­eld­re er å sør­ge for at bar­na våre har det bra og har gode opp­vekst­vil­kår.

Vi har nå der­for bedt om lo­ka­le barne­om­bud, et for­slag som fort­satt lig­ger hos både Kunn­skaps­de­par­te­men­tet og Barne­om­bu­det. Nå ber vi dere lo­kal­po­li­ti­ke­re om å kom­me på ba­nen.

Sen­tra­le po­li­ti­ke­re har alt­så ved­tatt at be­man­nin­gen i nors­ke barne­ha­ger skal va­ere mi­ni­mum en vok­sen på tre barn un­der tre år og mi­ni­mum en vok­sen på seks barn over tre år. Alle vi med inn­sikt i barne­hage­hver­da­gen vet at det­te over­ho­det ikke vil va­ere rea­li­te­ten på de fles­te av­de­lin­ger.

Vi vet at det er sva­ert få ti­mer på da­gen de an­sat­te fak­tisk er så­kalt full­tal­li­ge. De er på mø­ter, de har plan­tid, de blir jo syke - ofte uten vi­kar, og ikke minst går de i et vakt­sys­tem. De er alt­så alt­for ofte en el­ler to an­sat­te på alt­for man­ge barn. Det er ufor­svar­lig. Og det er oss for­eld­re to­talt ube­gri­pe­lig hvor­dan det­te kan gjen­nom­fø­res uten tan­ke på bar­nas bes­te.

Vi snak­ker her om en hel halv barn­dom. Det som i prak­sis skjer på nors­ke barne­hage­av­de­lin­ger er at tu­se­ner på tu­se­ner sår­ba­re og uskyl­di­ge barn blir ofre for en to­talt an­svars­løs og em­pati­løs po­li­tisk makt­ar­ro­gan­se.

Nor­men som er ved­tatt er in­gen mak­si­mums­norm. Den er en mi­ni­mums­norm. Og vi har dår­lig tid. Det er nå våre barn tren­ger en mye bed­re be­man­nings­norm. Ak­ku­rat nå!

For det er bar­na som blir den ta­pen­de part, igjen og igjen og igjen. Vi for­eld­re kan ikke ak­sep­te­re en be­man­nings­norm som etter­la­ter både an­sat­te og for­eld­re med mage­vondt og dår­lig sam­vit­tig­het, og en barne­grup­pe som ikke kan heve stem­men selv, men som på sin måte skri­ker etter fle­re fang og fle­re om­sorgs­ful­le voks­ne rundt seg.

Dere lo­kal­po­li­ti­ke­re er nå nødt til å ut­vi­se an­svar­lig­het, når sen­tral­po­li­ti­ker­ne svik­ter oss gang på gang. Det er snart lo­kal­valg i kom­mu­ne­ne. Hvil­ke par­ti­er vil kla­re å vise re­ell vil­je til re­ell sat­sing på bar­na og barne­ha­ge­ne? Hvem av dere vil bru­ke mak­ten dere har til å gi bar­na den barn­dom­men de for­tje­ner og i førs­te om­gang styr­ke be­man­nin­gen?

Nå har dere lo­kal­po­li­ti­ke­re sjan­sen til å skin­ne. For bar­na våre. Og for frem­ti­den. Gri­per dere den mu­lig­he­ten?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.