Det sis­te vin­ket

Varden - - HALLO VARDEN -

Man­dag 23. mars var jeg en tur i byen, på Lie­tor­vet. Som van­lig tar jeg tu­ren til førs­te eta­sje og ut på gata for og se etter de som sliter med rus. Jeg tar gjer­ne en prat med dis­se. Så går jeg til­ba­ke og for­bi ur­ma­ker Skor­ve. Der står Aud og søn­nen An­ders og sam­ta­ler.

Og som van­lig vin­ker jeg til Aud. Og det ble alt­så det sis­te vin­ket.

For meg er det­te ve­mo­dig og ten­ke på. Li­vet kan ta brått slutt! Vi har hatt så man­ge sam­ta­ler, du og jeg, Aud. Over dis­ken.

Hun var kjent med at jeg bryr meg om de som sliter med li­vet. Det­te er men­nes­ker som ikke alle bryr seg om. Men det gjor­de du, Aud. Du had­de også en dyp Guds­tro. Det­te snak­ket vi mye om. Og vi var gans­ke enig på det­te om­rå­det. Du ba all­tid din kvelds­bønn.

Jeg ly­ser fred over ditt gode min­ne. Du var en del av sen­te­ret og man­ge sav­ner deg. Jeg øns­ker Guds fred over fa­mi­li­en, og må det gå deg godt som ur­ma­ker vi­de­re, An­ders (og kona), som er tredje­ge­ne­ra­sjons ur­ma­ker.

Det­te had­de jeg skre­vet uka etter Auds bort­gang men ikke sendt det til avi­sen. Når jeg le­ser i avi­sen om søn­nen An­ders på lør­dag. Der han om­ta­ler sin mor på så fin måte. Vil­le jeg dele det­te med dere.

Jo­han Thor­mods­rød

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.